Charakteristika školy

Gymnázium Jana Palacha Mělník je střední všeobecně vzdělávací školou s více než stoletou  tradicí. Bylo založeno v roce 1910 jako komunální reálné gymnázium. Škola se intenzivně hlásí k odkazu Jana Palacha, který byl žákem školy v letech 1963–1966, nejen tím, že od roku 1990  nese čestný název Gymnázium Jana Palacha, ale i pravidelným pořádáním projektového dne Jan  Palach.

Do roku 1995 sídlilo gymnázium v původní historické budově v centru města, nyní se nachází v rozsáhlé prosvětlené budově z roku 1996 v areálu plném zeleně v blízkosti centra města a zároveň také v dosahu stanic autobusů a nedaleko vlakového nádraží. Počtem žáků patří k největším mělnickým středním školám. Maximální kapacita školy dle MŠMT je 520 žáků, ve školním roce 2020/2021 studovalo ve škole 424 žáků. Od roku 1990 studují žáci jak ve čtyřletém,  tak i v osmiletém studijním oboru.

Budova poskytuje dostatek prostoru pro kmenové učebny osmi tříd osmiletého oboru a osmi tříd  čtyřletého oboru. Vedle toho má většina předmětů své odborné učebny – areál biologie se  sbírkami a laboratoří, areál chemie se sbírkami, váhovnou a laboratoří, areál fyziky se sbírkami a laboratoří, učebna zeměpisu, areál IVT (dvě počítačové učebny, laboratoř virtuální reality, 3D  tiskárny, rozsáhlá sbírka robotů a laserový plotr), učebny cizích jazyků, areál výtvarné výchovy s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Ve výuce se využívá ve všech třídách technika  (dataprojektory s počítačem nebo interaktivní tabule).

Při výuce tělesné výchovy se využívá moderní sportovní hala pro míčové sporty, tělocvičnu a venkovní areál s běžeckou dráhou, doskočištěm a hřištěm na míčové sporty.

Součástí školy je také prostorná školní jídelna, která nabízí výběr ze tří jídel (z toho jedno  bezmasé) včetně ovocného nebo zeleninového doplňku.

Škola je plně pokryta wifi sítí a používá cloudovou platformu G Suite pro vzdělávání. Každý žák  má svůj účet a přístup ke všem aplikacím, které tento systém nabízí, například e-mail, neomezené  úložiště, nástroje pro tvorbu dokumentů, tabulek a prezentací i virtuální učebny s materiály k výuce.

Žáci využívají během školního roku širokou nabídku odpoledních či ranních zájmových kroužků  většinou sportovního zaměření (volejbal, badminton, plavání, posilování, sebeobrana), umělecky  orientovaných (výtvarný, pěvecký sbor, dramatický) nebo se zaměřením na robotiku či  deskové hry.

Čas mezi hodinami mohou žáci trávit v různých zákoutích školy, ve studovně s rozsáhlou  knihovnou nebo, v případě vhodného počasí, v atriu u jezírka s lavičkami. V této části areálu se  nachází také pódium a přírodní zahrada s vyvýšenými záhony pro lekce badatelsky orientované  výuky.

Pedagogický sbor školy je stabilizovaný, plně aprobovaný a kompetentní. Škola nabízí výuku  anglického, německého, španělského, ruského a francouzského jazyka. Většina učitelů si  doplňuje a rozšiřuje své kompetence vzděláváním. Na škole působí ICT koordinátoři,  koordinátorka EVVO a ŠVP. Výchovným a studijním problémům se věnuje školní poradenské  pracoviště ve složení školní metodička prevence, výchovná a kariérová poradkyně, školní  psycholog.

Vedení školy je dvoučlenné: ředitelka a její zástupce. Součástí rozšířeného vedení školy je sedm  předsedů předmětových komisí (český jazyk a literatura, anglický jazyk, cizí jazyky,  matematika, přírodní vědy, společenské vědy, výchovy).

Cílem většiny našich žáků, kteří zde studují, je pokračovat dále ve studiu na vysokých školách.  Již od druhého ročníku mají možnost výběru volitelných předmětů, volí si studium dalších cizích  jazyků nebo seminář z matematiky. Ve třetím ročníku, aby se mohli lépe připravit na svůj  budoucí obor na vysoké škole, je výběr rozšířen na semináře, které pokrývají jak přírodovědné,  tak společenskovědní obory, a nakonec v posledním ročníku si mají možnost volit předměty,  které jim umožní zvládnout přípravu k následujícímu studiu.

Většina žáků je přímo z Mělníka a jeho blízkého okolí, ale vzhledem k dobré dopravní  obslužnosti řada žáků dojíždí z okolních měst (Štětí, Mšeno, Neratovice) a vesnic. Atmosféra  mezi žáky je přátelská. Žáci řeší své problémy ve studentské radě, kterou si sami řídí, a s výsledky jednání či s oprávněnými požadavky seznamují vedení školy.

Předmětová komise cizích jazyků spolupracuje s česko-německým gymnáziem Fridricha  Schillera v Pirně a připravuje pravidelné vzájemné výměnné pobyty žáků tercie a kvarty s jejich  německými spolužáky.

Podle zájmu žáků se organizují poznávací exkurze do anglicky, německy, španělsky a francouzsky mluvících zemí.

Na gymnáziu mají již tradici projektové dny – Den Země, Branný den, Jan Palach, charitativně  sportovní turnaj Hrajeme pro…, dále pravidelné několikadenní jarní kurzy a sportovní turnaje a každoroční lyžařské výcvikové kurzy pro žáky sekundy a prvního ročníku.

Při škole pracuje Sdružení rodičů a přátel školy, které podporuje rozvoj školy a sportovní a kulturní zájmy žáků. Pravidelně finančně podporuje projekty, které pomáhají zlepšit vybavení  školy, podporuje žáky na soutěžích, přispívá žákům na maturitní plesy. Jeho členy jsou rodiče  žáků, schází se dvakrát ročně. Sdružení hospodaří s příspěvky rodičů.

Informace o prospěchu svých dětí dostávají rodiče pravidelně prostřednictvím systému Bakaláři  nebo na třídních schůzkách, které se konají dvakrát ročně, případně na osobních konzultacích.  Základní informace o chodu školy lze nalézt na webových stránkách školy.

Škola spolupracuje s mezinárodním jazykovým centrem ELEC, ve škole je možné absolvovat  mezinárodní jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka.

Velmi úzká spolupráce probíhá se sdružením TEREZA v rámci podpory environmentálního  vzdělávání, škola je zapojena do programu GLOBE.

Žáci mají možnost zúčastnit se projektu Cena vévody z Edinburghu (DofE).

Škola aktivně čerpá finanční prostředky z fondů EU (Šablony I, Šablony II, Mistři kolegiální  podpory, Implementace krajského akčního plánu, IROP – Škola pro budoucnost), které využívá  na podporu pedagogických pracovníků v jejich profesním i odborném růstu, ale také na  modernizaci vybavení školy (zejména novou technikou a pomůckami).

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Gymnázium Jana Palacha patří ke středním školám se všeobecným zaměřením a s velkou mírou  volitelnosti předmětů v posledních ročnících studia. Snahou je propojit výchovnou a vzdělávací  službu, prioritou je rozvoj dovedností před nárůstem faktografických vědomostí, rozvoj  osobnostního vývoje žáků a dobré interpersonální vztahy. Škola připravuje žáky k dalšímu  studiu na vysoké škole, výjimečně k pomaturitnímu studiu. Nezanedbatelné je i budování  pozitivního přístupu ke vzdělávání jako základní podmínce k celoživotnímu učení.

Při studiu je kladen důraz na vysokou volitelnost předmětů, možnost individuální profilace žáka.  Rozsah učiva je v prvním ročníku totožný pro všechny žáky, od druhého ročníku začíná a postupně se zvyšuje možnost volby předmětů dle zájmu žáků. Stejné je to i v osmiletém oboru,  kde možnost zvolit si předmět mají žáci od sexty.

Z cizích jazyků všichni žáci studují povinně anglický jazyk a od prvního ročníku jsou rozděleni  podle úrovně dosažených znalostí do skupin ne v rámci třídy, nýbrž napříč celým ročníkem.  Druhý jazyk si volí žáci prvních ročníků z aktuální nabídky (německý jazyk, ruský jazyk,  španělský jazyk, francouzský jazyk). Žáci osmiletého gymnázia druhý jazyk přibírají v tercii.

Poslední ročník je chápán jako intenzivní příprava na maturitu a další studium a tomu také  odpovídá i učební plán s velkým množstvím volitelných předmětů.

Na škole probíhají adaptační kurzy pro žáky prvních ročníků a primy zaměřené na problémy  související s přechodem na střední školu.

Během studia absolvují žáci prvního ročníku (sekundy, kvinty) lyžařský kurz a ve třetím ročníku  (septimě) kurz geologický, účastní se projektových dnů (Den Země, Branný den, Jan Palach,  Den mediální gramotnosti, Hrajeme pro…). Na konci každého školního roku si pak žáci prvních  až třetích ročníků (kvinty až septimy) podle nabídky a svého zájmu volí třídenní jarní kurz.

Škola pořádá pravidelné výtvarné výstavy svých žáků a absolventů, společenský večer,  organizuje odborné exkurze, sportovní a kulturní aktivity, návštěvy divadel a výstav. Aktivní  jedinci mohou nalézt na GJP dobré uplatnění.. Na vysoké školy se hlásí pravidelně většina  absolventů, míra úspěšnosti je téměř stoprocentní.

Škola je moderně vybavená, samozřejmostí je počítač a dataprojektor ve všech třídách,  laboratoře umožňují ověřit si poznatky v praxi. Škola nabízí také kvalitně vybavenou knihovnu  se studovnou

Profil absolventa

ZNALOST OBORŮ

Orientuje se v základech vyučovaných oborů, aby si mohl vybrat studijní obor na vysoké škole a povolání podle svých zájmů a schopností; zvládá teoreticky i prakticky základní techniky práce a výzkumu jak v humanitních, tak v přírodovědných předmětech.

SOFT SKILLS

Samostatnost, odpovědnost 

Samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při zdolávání  problémů.

Komunikační schopnosti 

Formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu.

Zvládá diskusi, umí prosadit své oprávněné zájmy a obhájit své názory.

Je schopen vhodně prezentovat a obhájit výsledky své práce.

Kritické myšlení 

Uplatňuje kritické myšlení, používá kritické otázky, odhaluje slabiny či rizika tématu a využívá  různých zdrojů informací, aby si vytvořil názor.

Schopnost učit se 

Je připravený na celoživotní učení a vlastní rozvoj, zná různé techniky učení se. Je ochotný učit se novému.

Využívání různých zdrojů informací 

Pro svou přípravu na další studium dokáže využívat různé zdroje a zpracovávat aktuální  informace.

Schopnost práce v týmu 

Je schopen týmové práce a rozhodování. Je si vědom, že jedinec v týmu zastává určitou roli.  Respektuje ostatní a spolupracuje tak, aby skupina došla k co nejzdárnějšímu cíli.

Psychická odolnost 

Umí se vypořádat s neúspěchem a překonávat překážky, uvědomuje si zátěž a její příčiny, ví, jak s ní pracovat.

Kreativní myšlení 

Problémy řeší kreativně, dívá se na ně z různých úhlů pohledu.

Schopnost (sebe)hodnocení 

Je schopen objektivně ohodnotit výkon svůj a svých spolužáků, umí vyslovit i přijmout kritiku.

 

GRAMOTNOSTI

Čtenářská gramotnost 

Čte s porozuměním, rozpozná klíčové části textu, vyhledává informace.

Matematická gramotnost 

Umí používat aritmetické a základní statistické techniky při řešení konkrétních životních situací.  Chápe logické souvislosti, dokáže s použitím vhodné terminologie tvořit hypotézy, hledat  argumenty a důkazy na podporu svých tvrzení. Dokáže teoretické poznatky aplikovat do praxe.

Znalost cizích jazyků 

Zvládá anglický jazyk na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce; druhý cizí  jazyk zvládá nejméně na úrovni B1.

Informační technologie 

V oblasti ICT disponuje znalostmi a dovednostmi na uživatelské úrovni.

POSTOJE

Ochrana přírody 

Chápe ekologické souvislosti a základy ochrany přírody.

Uvědomuje si zodpovědnost nejen za sebe, ale i za svět kolem nás.

Respekt k odlišnostem 

Poznaná specifika historického a společenského kontextu ho vedou k pochopení jiných kultur a k jejich respektování.

Občanská angažovanost 

Je si vědom svých občanských práv a povinností.

Je připraven se občansky angažovat.

Angažovanost pro druhé 

Uvědomuje si zodpovědnost nejen za sebe, ale i za druhé. Respektuje odlišné, neutlačuje slabé a nebojí se nabídnout pomoc potřebným.

Angažovanost pro školu 

Angažuje se pro školu, zapojuje se do akcí pořádaných školou, vnímá reprezentaci školy a účast v soutěžích jako možnost porovnat své schopnosti a dovednosti s vrstevníky a jako možnost šířit  dobré jméno gymnázia na veřejnosti.

Slušnost a zdvořilost 

Je slušný a zdvořilý, chápe, že je to základ vzájemného porozumění.