Jan Bašta
 •  

  MĚLNÍK V OČEKÁVÁNÍ (před 1910)

  Přenesme se v čase na konec 19. století a představme si, že bychom jednoho dne chtěli studovat na univerzitě. Každý občan Rakouska-Uherska musel nejprve chodit do obecné školy, jež měla dva typy, buď na pět nebo rovnou na osm let. Kdo zvolil pětiletou variantu, pokračoval tři roky ve studiích na měšťanské škole, čímž také dosáhl osmileté školní docházky. Rozdíl byl v tom, že obecná škola dávala pouze „základní“ vzdělání, zatímco v měšťanské škole se studenti více setkávali s praktickými předměty.

  Inu vychodili jsme tedy pět tříd obecné a tři třídy měšťanské školy, mezi tím se přehouplo století… A kam se vydáme dál? Musíme se naučit latinsky a získat maturitu! K tomu až do roku 1908 vedly dvě cesty, buď jít na reálku (nebo-li reálnou školu), která se více zaměřovala na praktické předměty, nebo se stát studenty gymnázia. V té době byla gymnázia hodně zaměřená na studium klasických jazyků, tedy latiny a řečtiny, proto se pro ně vžilo označení „klasická gymnázia“.

  V roce 1908 však v Rakousku-Uhersku proběhla školská reforma a vznikla třetí možnost v podobě reálných gymnázií, která byla pomyslnou střední cestou. Dostatečný prostor zde byl věnován latině i přírodovědným předmětům, řečtinu nejčastěji nahrazovala francouzština.

  A co na to královské věnné město Mělník? Našli bychom zde sice formy studia, které rozšiřovaly osmiletou obecnou docházku, jako třeba vinařsko-ovocnářskou školu, veřejnou obchodní školu či státní odbornou košíkářskou školu, ale možnost získat maturitu nebyla žádná. Neúspěšné pokusy o založení gymnázia proběhly v letech 1871, 1896 a 1903, ale v roce 1910 se to podařilo.

 •  

  POČÁTEK (1910–1918)

  Na počátku 20. století bylo poměrně běžné, že u zrodu nové školy stála obec a až později již zaběhnutá instituce přecházela pod patronát státu. Stejně tomu bylo i v mělnickém případě, a tak se stalo, že v roce 1910 vzniklo Komunální reálné gymnázium na Mělníce nad Labem. O zrod první mělnické školy, jež umožňovala získání maturity, se významně přičinil starosta města JUDr. František Valina.

  A jak to v takovém gymnáziu ve školním roce 1910–1911 vypadalo a kde vůbec bylo? Vyučování nejprve probíhalo v Tyršově domě, až přibližně po šesti týdnech mohlo gymnázium využít prostory v tzv. spořitelních domech, tedy v secesní stavbě mezi budovou ZŠ Jungmannovy sady a Tyršovým domem, ovšem ve velké části objektu stále byly byty, takže gymnázium se skládalo z jedné třídy, jedné ředitelny, sborovny a jednoho kabinetu.

  Do prvního ročníku se po písemných a ústních zkouškách dostalo 48 chlapců a 11 dívek, ovšem: „17. září ohlásil otec žáka Václava Novotného, že syna svého bere z ústavu.“ Celkový počet 58 studentů v jedné třídě byl i tak velmi požehnaný. O jejich vzdělávání se starali ředitel PhDr. Viktor Nejdl a učitel Václav Opatrný, kterým chodili pomáhat dva učitelé z měšťanské školy a evangelický farář.

  Je namístě poznamenat, že celá řada věcí v tehdejší společnosti, byla (oproti té dnešní) jiná. Například školní rok začal 12. září bohoslužbou v kostele, což byla významná událost pro celé město, a skončil až v polovině července. Ovšem ještě výraznější rozdíl, jenž nemůžeme přehlédnout, byl ve vyučování dívek. Možnost získat maturitu totiž pro dívky na přelomu 19. a 20. století byla omezená. Jen pomalu po ně vznikaly vyšší dívčí školy či dokonce dívčí gymnázia, navíc takový pokrok si mohla dovolit pouze velká města. Mělník byl rád alespoň za nějaký posun, zakládat ještě dívčí školu by bylo nad jeho možnosti, ovšem ředitel JUDr. Viktor Nejdl souhlasil s tím, aby se zájemkyně o vzdělání učily společně s chlapci. Jejich přítomnost však musela být pouze pasivní, nesměly být dotazovány či zkoušeny.

  Z rozdílů mezi tehdejší a dnešní dobou nejvíce vystupuje mělnické specifikum, za nímž stál již několikrát zmíněný první ředitel ústavu Viktor Nejdl. Ten totiž během letních prázdnin zval ve středu a v pátek studenty do školy, kde nejprve společně opakovali látku z vybraných předmětů a následně podnikli výlet – třeba na plovárnu k Labi nebo do lesů v okolí města.

  Pro dnešního člověka je cenných plno zápisů v kronice gymnázia, které nám přibližují dobu a počátky ústavu, jako například tento: „19. dubna 1913: v 10 hodin oslava 200leté památky prohlášení pragmatické sankce. Žactvo shromáždilo se v kreslírně. Ředitel měl proslov, pak zapěli zpěváci II. (následující dvě slova jsou špatně čitelná) sbor ′Vlasti má′; o významu pragmatické sankce pojednal suppl. uč. Jiří Geiler. Zapěním hymny rakouských národů slavnost skončena.“

  Dnes již víme, že počátek 20. století byl nádhernou dobou, časem rozvoje a vidiny hezké budoucnosti, ovšem pouhé čtyři roky od vzniku Komunálního reálného gymnázia na Mělníce začala světová válka, která odvedla několik vyučujících a později i studentů na válečné fronty: „28. června 1914: stihla do ústavu ústy prof. Opatrného přetruchlivá zvěst, že nejjasnější pan arcivévoda následník J. cís. V. František Ferdinand z Este i jasná jeho choť podlehli bezbožnému atentátu v Sarajevě v dopol. hodinách.“

  Škola se snažila svůj chod udržet, i tak ji ale válka ovlivňovala v každodenním životě či občasnými citelnějšími zásahy. Toto je část zápisu z 19. listopadu 1914: „Toho dne večer přišla zpráva, že kolega Holý byl raněn do hlavy a do levé lopatky, a že leží v Plzni.“

  Zpráva o zavraždění Ferdinanda.

 •  

  ZA PRVNÍ REPUBLIKY (1918–1939)

  Konec do té doby nejničivější války a vznik Československa s sebou přinesl podobné pocity, jaké cítíme na jaře po dlouhé zimě. Země se probouzela k životu a každý měl chuť něco budovat, něco zlepšit, republika vzkvétala a s ní i Mělník a jeho gymnázium, které se během školního roku 1919–1920 stalo státním ústavem.

  V jeho čele stál až do konce kalendářního roku 1933 ředitel JUDr. Viktor Nejdl, který byl součástí snahy o vznik instituce, věnoval studentům mnoho volného času a který také úspěšně usiloval o vylepšení prostor reálného gymnázia v tzv. spořitelních domech.

  Studenti se věnovali jak jazykům, tak i přírodovědným předmětů a mimo to také sportu. Mezi pro nás již netradiční aktivity se řadí veslování, šerm či jiu-jitsu, které byly doplněny kopanou, tenisem, jízdou na kole či bruslením, ale také řadou výletů, okořeněných o orientaci v terénu či nacvičování vojenských formací. Gymnázium žilo uvnitř budovy i mimo ni!

  Druhým ředitelem byl Josef Stáhlík, dlouholetý kolega svého předchůdce Viktora Nejdla. Byl jedním z těch, kteří na počátku války v roce 1914 opustili své civilní povolání, aby bojovali za císaře Františka Josefa I. na válečné frontě. Již tehdy byl u studentů velmi oblíbený, dokonce mu psali dopisy, a je jen dobře, že se i po válce zapojil do chodu mělnického gymnázia. Nicméně v březnu 1939, když byl ředitelem teprve pět let, zaniklo Československo a blížila se válka ještě ničivější než ta, v níž před lety bojoval.

  Zápis o smrt žáka Velana.

 •  

  BĚHEM DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY (1939–1945)

  Je potřeba si uvědomit historické souvislosti tohoto období, neboť ty nejvýrazněji ovlivňovaly život v protektorátu Čechy a Morava, tedy i na Mělníku. Když Československo přišlo o své pohraničí, které zabralo Hitlerovo Německo, posunula se hranice země až do Liběchova. To znamenalo, že i Mělník byl ovlivněn přílivem obyvatelstva, které před třetí říší prchalo. Dalším faktorem, na který nemůžeme zapomenout, je nacistická snaha vyřešit židovskou otázku a další obyvatele protektorátu buď využívat na práci nebo germanizovat.

  Gymnázium se tak muselo vypořádat s množstvím změn. Jiřina Picková, mladá členka profesorského sboru, musela pro svůj židovský původ opustit školu, stejně jako někteří studenti. Byli jimi Eva Metzgerová, Hana Radnicová, Věra Steinová, Rudolf Fluss, Miloš Oplatka, Felix a Jindřich Wertheimerové. Všichni byli zavražděni v Auschwitzu (komplex koncentračních a vyhlazovacích táborů u města Osvětim). Ve výuce byl důraz kladen na němčinu, změnily se požadavky na vyučování řady předmětů, třeba historie. Vzdělávání bylo pod jařmem totalitní moci řízené z Berlína.

  Ředitel Stáhlík byl odvolán, myšlenka výsadního postavení třetí říše nabývala na intenzitě, ústavu dokonce hrozil zánik. Vždyť na co by Češi potřebovali gymnázia, když gymnázia mají připravovat na studium na vysokých školách?

 •  

  JEDENÁCTILETÁ STŘEDNÍ ŠKOLA V MĚLNÍKU (1953–1961)

  Mělnické gymnázium přežilo nacistickou okupaci, i když s citelnými zásahy a v závěru války za zvuku zvonící hrany. Po osvobození se do čela ústavu vrátil ředitel Stáhlík, který si pravděpodobně myslel, že to nejhorší má již škola za sebou. Netrvalo ovšem dlouho a na místo, jež uvolnil jeden totalitní režim, nastoupil druhý, tentokrát komunistický.

  Po té, co komunisté zahájili svou nedemokratickou vládu, přišla škola již podruhé o ředitele Stáhlíka a co víc, školskou reformou v roce 1953 dokonce přestala být gymnáziem. Tato reforma totiž převedla gymnázia na tzv. jedenáctileté střední školy. Pro Mělník to znamenalo, že došlo k přerozdělení a sloučení místních škol: „K nově vzniklé jedenáctiletce byly přivtěleny 1. národní škola, kterou vedl s. Vilém Richtr, a 2. střední škola, jejímž ředitelem byl s. Václav Vrkoč.“

  Sloučení žáků i vyučujících několika různých škol do jednoho ústavu v jedné budově bylo velmi náročné. Prostory i vybavení byly z počátku tristně nevyhovující. Systém se však nezhroutil, naopak získal řád a stabilitu. Školní roky byly vždy zahájeny chmelovou brigádou a ústav se mohl prezentovat řadou mimoškolních aktivit, třeba vlastivědným, technickým či pěveckým kroužkem. Ani učitelé biologie nezaháleli: „(…) účastnili se se žáky soutěže mladých mičurinců s hlavním zaměřením na pěstování kukuřice. Mimoto pěstovali i soju, papriku, různé druhy rajských jablíček, dýně, kapustu, fazole i větvičkovou pšenici.“

  Budeme-li se ale věnovat životu uvnitř školy, je dobré zmínit, že v tehdejších letech se v budově zprovoznilo ústřední topení a z pohledu výuky zaujme zápis ze školního roku 1961-62: „Soudruzi učitelé po celý školní rok usilovali o zkvalitnění vědomostí žáků zaváděním nových pracovních metod do vyučování a zvyšováním individuální péče o jednotlivé žáky. Bylo dosaženo určitého zlepšení, ale u některých žáků pro naprostý nezájem rodičů nebo i pro malé schopnosti žáka, nebylo dosaženo očekávaného zlepšení. Někteří žáci měli být zařazeni do zvláštní školy, což však provedeno nebylo a dnes již, protože jsou v 5., 6., 7. třídách, je to nemožné. Chování žáků, až na jednotlivce, je dobré. Jen několik a to stále stejných žáků je v neustálém rozporu s kázní, jsou hrubí, k svým spolužákům zlí se snahou způsobovat bolest.“

  Ovšem to už nepovedený projekt „jedenáctiletek“ končil a školy se zpětně dělily na základní a střední. Tak tomu bylo i v mělnickém případě, takže od roku 1961 se zmíněná „jedenáctiletka“ rozdělila a středoškolské studium zastřešovala Střední všeobecně vzdělávací škola v Mělníku, která byla na tři roky a na níž v roce 1963 začal studovat Jan Palach.

  Zpráva o učebnicích.

 •  

  STŘEDNÍ VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ ŠKOLA V MĚLNÍKU (1961–1968)

  Již po několika letech bylo vidět, že jedenáctiletky nebyly úplně vydařeným projektem, takže došlo k jejich přeměně. Ta mělnická se rozdělila a ze středoškolské části se stala Střední všeobecně vzdělávací škola v Mělníku. Na ni také v září 1963 nastoupil Jan Palach, a jelikož to byla škola pouze na tři roky, maturoval v roce 1966.

  Pokud si chceme udělat částečnou představu o tom, jaký byl život na zmíněné střední škole, můžeme využít vzpomínek na Jana Palacha. Dnešní počty žáků ve třídě se od Palachovy doby příliš neliší: „V jeho třídě bylo třicet žáků. Ale naprostou většinu tvořily dívky. V prvním ročníku bylo osm chlapců a později jejich počet klesl až na šest.“

  Stejně tak i v chování studentů jsou viditelné podobnosti: „Když ho (Jana Palacha) vyučování nebavilo, klidně si četl pod lavicí knihu, o kterou měl zájem.“ Mimo toho lze najít informace, že Jan Palach dokonce chodil do školy pozdě, protože zaspal.

  Avšak i dnes bychom si mohli vzít z tohoto významného absolventa příklad, že si nevymýšlel a raději řekl pravdu: „Jenže mnohým učitelům ta nefalšovaná přirozenost a přímočarost vyrážela dech. Nebyli na to prostě zvyklí. Byli zvyklí na to, že žáci lžou, a proto je vždycky podezřívali. Jenže Jan na sebe neřekl nic jiného než pravdu. Ta je odzbrojovala.“

  Opusťme ovšem onu část studentského života, do níž patří pozdní příchody, psaní si poznámek ze všech předmětů do jednoho sešitu či čtení pod lavicí. Takto zajímavě na Jana vzpomínal učitel dějepisu: „Nikdy si ode mne mnoho knih nevypůjčoval, raději přišel jen na kus řeči. Nesmírně rád debatoval.

 •  

  ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (1968–1990)

  V roce 1968 dosáhla škola dvou úspěchů. Z tříleté střední všeobecně vzdělávací školy se znovu stalo gymnázium a vyučujícím i studentům přibyl jeden rok na přípravu na maturitu. Nastala tím ovšem malinko zvláštní situace, protože maturitní ročník byl maturitním ročníkem dva roky.

  Již v roce 1969 žádal ředitel Venhoda, aby škola směla nést jméno Jana Palacha, nicméně zřejmě i to zapříčinilo, že se připojil na seznam ředitelů, kteří byli v průběhu historie školy z politických důvodů odvoláni, a mělnické gymnázium muselo čekat až do pádu komunistického režimu, než bylo možné jméno Jana Palacha pro název školy použít.

  Stejně jako v předchozích letech, tak i během období normalizace (1968–1989) byli studenti ke konci srpna vysíláni na zemědělské (nejčastěji chmelové) brigády. Například v létě 1978 tato brigáda začala 23. srpna a skončila až 11. září. Ti, kteří pomáhali se strojním česáním, pracovali na dvě směny, a to i v sobotu, studenti i profesoři byli ubytováni ve Vraňanech. Ti, kteří byli vysláni na ruční česání chmele, každý den do Vraňan dojížděli, přičemž směna trvala od 8:00 do 15:30 hod.

  Různé zemědělské brigády se konaly i během školního roku, například na jaře bylo potřeba pomoci s uvazováním chmele či v listopadu 1981 studenti vyrazili sklízet cukrovku na zaplavená pole u Cítova, kam by se nedostala těžká technika.

  Několikrát během školního roku se konala různá branná cvičení, trénovala se práce s mapami, pořadová cvičení, zdravotní a střelecké dovednosti. Studium také bylo obohaceno o řadu sportovních aktivit, např. lyžařské kurzy, plavání či hokej. Nezřídka se také vyráželo do divadel či muzeí.

  V osmdesátých letech dopadly na gymnázium různé školské reformy. Bývalá vyučující naší školy, Marie Lukášová, o tomto období napsala: „Větve humanitní a přírodovědné byly nahrazeny tzv. bloky: základy technické chemie, základy zemědělské výroby, základy ekonomiky a organizace, základy strojírenství. Byla (opět) zrušena latina a estetická výchova hudební i výtvarná.

  Vymezené období je zakončené pádem komunismu a návratem k demokracii v zemích rozpadnuvšího se východního bloku, což způsobily události z podzimu 1989.

  Žáci zkouší plynové masky.

 •  

  PÁD KOMUNISMU (podzim 1989)

  Ke konci osmdesátých let proběhly v Sovětském svaze velké změny, které přispěly k pádu komunismu v Evropě, tedy k rozpadu východního bloku. Od léta 1989 evropský komunismus výrazně slábl a v jednotlivých státech začalo docházet k transformaci směrem k demokracii. Zaměřme se však konkrétně na Československo.

  V pátek 17. listopadu 1989 došlo v Praze již k několikáté demonstraci, které se účastnili převážně mladí lidé, studenti. Tento den však byl jiný, protože ona demonstrace byla rozehnána za použití brutálního násilí. Mimoto se mezi lidmi začala šířit informace, že jeden student během zásahu bezpečnostních složek zemřel. Období od listopadu do prosince 1989 se v Československu říká sametová revoluce, což odkazuje na to, že až na úvodní střet proběhl přerod státního zřízení z komunistického na demokratický bez násilí. Symbolem těchto měsíců byla nejrůznější setkání a debaty, nikoli zbraně.

  První zápis v kronikách mělnického gymnázia, který se vztahuje k sametové revoluci, je z úterý 21. listopadu: „Jako reakce na brutální potlačení manifestace studentů 17. 11. na Národní třídě v Praze se sešli studenti vyšších ročníků s požadavky stávky na podporu stávkového hnutí pražských vysokých škol a divadel.“ Od této stávky sice bylo upuštěno, ale ředitelství školy sepsalo prohlášení: „(…) které se plně staví za požadavky vysokoškoláků a odsuzuje násilí na nich spáchané.“

  Emoce však byly natolik silné, že u prohlášení (které by ještě před nedávnem pro vedení školy znamenalo velké politické problémy, možná i vězení) nezůstalo: „Téhož dne se všichni studenti školy i pedagogický sbor sešli na meetingu v tělocvičně Tyršova domu (…). S nezapomenutelným projevem ke studentům vystoupil prof. Vrba, průběh shromáždění řídili sami studenti IV. ročníků.“

  Od 21. listopadu se ve škole začaly shromažďovat materiály, které se týkaly událostí listopadových dnů, služba je průběžně vyvěšovala na nástěnku. Následující den se skupina studentů ze III. C zúčastnila besedy s herci Realistického divadla, kam původně měli jet na představení: „Hovor se týkal současných událostí, informací o roce 1968 z úst účastníků tehdejších tragických dnů a zejména požadavků souvisejících s odsouzením brutálního zákroku proti studentům.“

  Dne 27. listopadu proběhla na náměstí Míru v Mělníku manifestace: „(…) v rámci generální stávky na podporu probíhajících změn, za obnovení demokracie v naší zemi. Jako první řečník vystoupil na improvizovanou tribunu před zcela zaplněným náměstím profesor Vrba, kterého studenti gymnázia přivítali spontánním výbuchem nadšení.“

  Poslední z vybraných citací z kronik jasně popisuje život ve škole během sametové revoluce: „Druhá polovina listopadu byla na naší škole charakterizována četnými diskusemi studentů s profesory, a to často nejen v předmětech, které se k tomu přímo nabízejí, jako jsou dějepis, občanská výchova a podobně.“

  Zápis o prvním oficiálním uctění památky Jana Palacha školou.

 •  

  ZNOVU OSMILETÉ GYMNÁZIUM (1990–1996)

  S koncem roku 1989 se Československo vrátilo k demokracii. Již v lednu bylo možné, co bylo mnoho let nepředstavitelné: „16. ledna po obědě se před budovou gymnázia sešli studenti naší školy i ostatních mělnických škol se svými pedagogy, aby společně uctili památku Jana Palacha, bývalého studenta našeho gymnázia. Stalo se tak poprvé za dvacet let, která uplynula od jeho činu.“

  Když o této události informoval mělnický tisk, poprvé se veřejně objevil nový název školy, tedy Gymnázium Jana Palacha, ačkoli k oficiálnímu přejmenování došlo až 27. ledna, a to za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy, zástupců gymnázií Středočeského kraje a řady politických osobností. V kronice gymnázia je pod vzpomínkou na tento den napsáno: „S jeho jménem bereme na sebe závazek usilovat za všech okolností o vysoké mravní i odborné kvality studentů i pedagogů a nikdy neopustit morální odkaz Jana Palacha.“

  V roce 1990 škola zažila ještě další významnou změnu, opět se stala osmiletým gymnáziem, kterým je dodnes. Mimoto byly původní exkurze do NDR (Východní Německo) nahrazeny cestami do mnoha evropských zemí, vyučující i studenti se dostali do Francie či Nizozemí. Největší družba byla navázána se švédskou školu v městečku Lomma, nedaleko Malmö, se kterou se podařilo kontakty udržovat několik let. Na oplátku využitých pozvání k výměnným pobytům přijížděli zahraniční studenti s jejich učiteli na Mělník, na Gymnázium Jana Palacha.

 •  

  GYMNÁZIUM V NOVÉ BUDOVĚ (1996 až podzim 2020)

  Konec komunistického režimu pro mělnické gymnázium znamenal rozšíření na osmileté gymnázium, možnost navázání vazeb s lidmi z řady evropských států či změnu názvu. Mimo toho se blížily dny přestěhování z nedostačujících prostor v Tyršově ulici.

  Nechť opět promluví kroniky, v nichž se vzpomíná na kalendářní rok 1996: „Letošní jaro na naší škole je celé ve znamení nadcházejícího stěhování do nové budovy. Termín stěhování se sice mnohokrát posunul, ale je už jisté, že se škola přestěhuje ještě před prázdninami. Do nové budovy se postupně přesunuje vše, co není pro výuku nezbytné, takže se učí v poloprázdných učebnách. Transport je prováděn průběžně svépomocí, tj. pomocí starších studentů, jimž velí prof. Schweigstill.“

  V létě 1996 tedy gymnázium změnilo své sídlo. Nová budova obsahuje různé odborné učebny, knihovnu, jídelnu, posilovnu či tělocvičnu. V areálu školy je jezírko, u něhož je za slunných dnů možné relaxovat, ale i venkovní sportoviště s běžeckým oválem či doskočištěm. Ve stejném areálu byla v lednu 2017 slavnostně otevřena sportovní hala, kterou využívá škola i různé mělnické sportovní celky. Mimo výuky je studentům nabízena řada kroužků, například deskové hry, volejbal, basketbal, badminton, florbal, robotický kroužek, pěvecký sbor či recitace.

  V současnosti stojí v čele školy paní ředitelka PhDr. Ilona Němcová, jejím zástupcem je Mgr. Michal Vejvoda. Pod jejich vedením byl profesorský sbor schopen na jaře 2020 pružně zareagovat na situaci spojenou s šířením koronaviru SARS-CoV-2. Od března až do konce školního roku byla výuka realizována s pomocí dálkové komunikace přes internet. Ve škole se uskutečnily pouze maturity, a to s využitím rukavic, roušek či speciálního plexiskla, které bylo mezi zkoušenými a zkoušejícími. 

  Jarní praxe z distanční výuky se žákům i vyučujícím hodila také na podzim zmíněného roku, kdy byly týdny, během kterých opět celá škola k výuce využívala internet, ale také týdny, při nichž se určité třídy střídaly v režimu prezenční a distanční výuky. V takových případech vyučující během dne přepínali mezi výkony ve třídách a v kabinetech, používaly se roušky, při hudebních výchovách se nezpívalo a během tělocviků se chodilo na procházky (podzim 2020).

ZDROJE

Literatura

BUKOVSKÁ, Radka. Vývoj školské správy na našem území. Bakalářská práce. Brno: 2010.

LUKÁŠOVÁ, Marie. Historie gymnázia na Mělníku. In: Gymnázium Jana Palacha Mělník  [online]. Mělník, 2010  [cit. 2020-11-22]. Dostupné z: Historie | Gymnázium Jana Palacha Mělník (gjp-me.cz).

NĚMCOVÁ, Ilona a spol. Mělnické gymnázium ve víru dějiny – DĚJINY MĚLNICKÉHO GYMNÁZIA V LETECH 1910-1996. Scénář k výstavě. Mělník: Gymnázium Jana Palacha a Regionální muzeum Mělník, 2010. Osobní archiv Ilony Němcové.

ŠPAČKOVÁ, Renata a spol. Spolužák Jenda – Cesta (nejen) studentů Gymnázia Jana Palacha Mělník za Janem Palachem. Mělník: město Mělník a Gymnázium Jana Palacha Mělník, 2019. ISBN 978-80-907298-0-3.

Prameny

Kroniky školy gymnázium (a střední škola) v Mělníku, od roku 1990 s čestným názvem Gymnázium Jana Palacha. Psáno v letech 1910-1997. Archiv GJP ME.

ZDROJE IKON – státních znaků

Československá republika (1948-1960) – Malý znak Československé republiky. In: Wikipedie [online]. 12.12.2020 [2021-3-29]. Dostupné z: Československá republika (1948–1960) – Wikipedie (wikipedia.org).

Státní znak České a Slovenské federativní republiky. In: Wikipedie [online]. 24.7.2020 [2021-3-29]. Dostupné z: Státní znak České a Slovenské Federativní Republiky – Wikipedie (wikipedia.org).

Státní znak České republiky. In: Wikipedie [online]. 27.3.2021 [2021-3-29]. Dostupné z: Státní znak České republiky – Wikipedie (wikipedia.org).

Státní znak Československé socialistické republiky. In: Wikipedie [online]. 19.6.2019 [2021-3-29]. Dostupné z: Státní znak Československé socialistické republiky – Wikipedie (wikipedia.org).

Státní znak Protektorátu Čechy a Morava. In: Wikipedie [online]. 31.10.2020 [2021-3-29]. Dostupné z: Státní znak Protektorátu Čechy a Morava – Wikipedie (wikipedia.org).

Státní znak Rakouska – Velký znak Rakouska-Uherska v letech 1915-1918. In: Wikipedie [online]. 21.3.2020 [2021-3-29]. Dostupné z: Státní znak Rakouska – Wikipedie (wikipedia.org).

Střední znak republiky Československé. In: Wikipedie [online]. 3.1.2021 [2021-3-29]. Dostupné z: Střední znak republiky Československé – Wikipedie (wikipedia.org).