CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000513 (2017–2019)

Projekt byl určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zapojilo se do něj 184 pedagogů z 64 škol. Projekt se zaměřil na kolegiální podporu pedagogů v oblasti výuky přírodovědných předmětů a na rozvoj mentorských dovedností.

Na projektu spolupracovali TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s .

Společný projekt středisek environmentální výchovy poskytl zkušeným pedagogům podporu, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu.

Cílem projektu bylo prostřednictvím práce pedagogů podpořit rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispět k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotveného učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

Zastřešujícím cílem na naší škole byl rozvoj kolegiální podpory při osvojení a rozvíjení jednotlivých kroků i celé metody badatelsky orientované výuky v přírodovědných předmětech za účelem zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků. Do výuky byly zařazovány jak badatelské lekce z metodického portálu vzdělávacího centra TEREZA, tak lekce vytvořené týmem pedagogů naší školy. Probíhala interní setkání kolegiální podpory, sdílení zkušeností a reflexe spolu s metodickou konzultankou z TEREZY, ukázkové badatelské hodiny i badatelsky orientované Dny Země otevřené pro konzultanty i kolegy z ostatních škol.

Gymnázium Jana Palacha Mělník se stalo centrem kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol.

O projektu na portálu DotaceEU