Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně poskytuje žákům poradenství ohledně volby dalšího studia nebo povolání, ve spolupráci se školním psychologem pořádá skupinové bloky profesní orientace, nabízí žákům i individuální kariérové poradenství. Věnuje se žákům se specifickými vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným, spolupracuje s jejich zákonnými zástupci, dohlíží na realizaci a účinnost podpůrných opatření.
Mgr. Hana Davídková
pevná linka: +420 315 648 087
č. dveří 325

Metodička prevence

Školní metodička prevence koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování (mj. záškoláctví, závislosti, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, zneužívání, rasismus a xenofobie, šikana, kyberšikana), zajišťuje krizovou intervenci. Poskytuje poradenské služby a přímou pomoc žákům i jejich zákonným zástupcům.
Mgr. Dagmar Dvořáková
pevná linka:+420 315 648 066
č. dveří 355


Mgr. Marta Hradcová
pevná linka:+420 315 648 075
č. dveří 311

 

Školní psycholog

Školní psycholog provádí diagnostickou činnost zaměřenou na osobnostní a intelektové charakteristiky žáků, konzultuje poruchy chování a učení, výukové obtíže, školní selhávání nebo výchovné problémy a patologické jevy. Současně poskytuje individuální psychoterapii žákům a jejich rodičům v případě výskytu náročných životních situací, vztahových problémů v kolektivu i mimo něj apod. V rámci své činnosti se věnuje kariérnímu poradenství a problémy spojenými s volbou profese. Pořádá besedy a semináře s psychologickou tematikou.
PhDr. Mgr. Petr Volf
mobil: +420 777 553 208
středa 9:00–13:00
č. dveří 354
email pro objednání: petr.volf@gjp-me.cz