CZ.1.07/1.1.00/26.0038 (2011–2014)
NMVD

Cílem projektu bylo vytvořit doplňkové online učebnice matematiky a cvičebnice pro testování a domácí přípravu v aplikaci moodle pro druhý stupeň základních škol a pro nižší gymnázia. Prostřednictvím učebnice projekt motivuje žáky, aby matematiku používali nejen při hodinách ve škole, ale aby ji byli schopni aplikovat i v běžném životě, na všedních situacích.
Cílem bylo:
-vytvořit otevřenou, graficky zajímavou učebnici, do které bude možné doplňovat úlohy, aktualizovat data, obrázky, fotografie a doprogramovávat další aplikace;
aby žáci viděli využitelnost matematiky při řešení praktických problémů v nejrůznějších oborech a životních situacích, se kterými se setkávají v běžném životě;
zatraktivnit matematiku i pro děti, které v ní nevynikají a v současných podmínkách jsou hodnoceny jako prospěchově slabé;
-bojovat proti nudě v matematice, vybízet žáka k experimentům, k zjišťování dat ve svém okolí a na internetu;
propojit učitele matematiky a navázat mezi nimi spolupráci při tvorbě a využívání učebnice;
-probudit v dětech touhu po vzdělávání se;
-přispět k rozpracovávání vzdělávacího obsahu tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Projekt je realizován prostřednictvím 8 klíčových aktivit. Mezi ně patřila tvorba úloh jako základny pro učebnici, tvorba cvičebnice moodle, externí sběr úloh od učitelů matematiky, školení pro pilotující učitele, vlastní pilotáž, zpřístupnění učebnice na webovém portálu www.rvp.cz a školení učitelů matematiky v používání učebnice a cvičebnice. Pilotáž provádělo 20 učitelů ze škol, které pokryly celé území ČR mimo Prahu. Kvantifikovanými cíli projektu byla podpora 2000 dětí, které se přímo zúčastnily pilotáže a dalších 30, které byly zapojeny do tvorby učebnice prostřednictvím matematických ilustrací. Projekt proškolil celkem 100 učitelů v práci s učebnicí. Vzniklo více než 160 miniprojektových úloh v učebnici a 1 790 menších úloh v cvičebnici moodle.
Dlouhodobým cílem je zvýšení matematické gramotnosti žáků.