Přijímací řízení 2023 do oboru 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium)

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme dvě třídy pro 60 žáků.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce, popřípadě vytisknout ze stránek https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným podpisem uchazeče na přihlášce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou do 1. března 2023. Návod pro její vyplnění vám poskytne výchovný poradce na základní škole.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí. Pořadí obou uvedených škol na přihlášce musí být shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro nás to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail, případně datovou schránku), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu nevyžadujeme!

Cizinci s dočasnou ochranou (podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace) se při přijímacím řízení ke vzdělávání na střední školu pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro studium na střední škole, se ověří ve střední škole řízeným rozhovorem. Dále má cizinec s dočasnou ochranou na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test z matematiky v ukrajinském jazyce. Společně s žádostí o prominutí zkoušky z českého jazyka a konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce uchazeč doloží, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Jednotná přijímací zkouška

Termín a místo konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 na následující období.

čtyřletý obor gymnázia

  1. termín 13. 4. 2023
  2. termín 14. 4. 2023

 

náhradní termíny:

  1. termín 10. 5. 2023
  2. termín 11. 5. 2023

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), musí se písemně omluvit do tří dnů ředitelce školy. Pokud ředitelka školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky!), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023 (čtyřleté studium)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2022/2023:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

  1. a) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.
  2. b) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x)×5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 110 bodů. V případě rovnosti bodů bude mít přednost uchazeč, který v součtu získá vyšší procentuální podíl počtu bodů z maximálně dosaženého počtu bodů za úlohy porozumění textu z českého jazyka a za otevřené úlohy z matematiky.