Ve školním roce 2020/2021 bude na Gymnáziu Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 otevírán čtyřletý obor:

79 41 K/41 (Gymnázium)

dvě třídy, 30 žáků v jedné třídě (celkem 60 žáků)

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 (čtyřleté studium)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2020/2021:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x)×5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 10 bodů.

b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 110 bodů. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

Přihlášku ke studiu si vyžádejte na “své” základní škole. Přihlášku je nutné doručit osobně nebo doporučeným dopisem do školy do 2. 3. 2020 (během jarních prázdnin 2. 3. 2020 bude kancelář školy přístupná od 8 do 14 hodin). Přihláška musí být potvrzena ředitelstvím základní školy, potvrzení od lékaře se nevyžaduje. Pořadí uvedené školy určuje termín přijímací zkoušky. Pokud podáváte přihlášky na dvě školy, musí být identické (tzn. neprohazujte pořadí škol na jednotlivých přihláškách).

Při vyplňování (čitelně!) dbejte na přesné vyplnění těchto položek:

jméno a příjmení

datum narození

místo narození

adresa (případně adresa pro doručování)

telefonní a e-mailový kontakt na zákonného zástupce

datová schránka (pokud ji zákonný zástupce uchazeče má)

Předpokladem pro přijetí uchazečů jsou zejména: doložení úspěšného ukončení 9. ročníku ZŠ a potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku.

Uchazeči o studium na gymnáziu musí absolvovat jednotnou přijímací zkoušku, jejíž hodnocení se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%. Uchazeči se do celkového hodnocení započítává vždy lepší výsledek testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ze dvou možných výsledků ve dvou možných termínech.

Termíny přijímacích zkoušek pro čtyřletý obor vzdělání

  1. termín 14. dubna 2020
  2. termín 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  1. termín: 13. května 2020
  2. termín: 14. května 2020

Další informace včetně odkazů na školský zákon a vyhlášku o přijímacím řízení a rovněž tak metodické doporučení ministra školství k přijímacímu řízení pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami najdete na www.cermat.cz. Ilustrační testy budou na tomto webu zveřejněny v únoru 2020.

Přijímací zkoušky nanečisto

Přihlášeným uchazečům ke studiu nabídneme v měsíci březnu přijímací zkoušky nanečisto (simulace přijímacích zkoušek).