Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2019/2020

čtyřletý obor 79 41 K/41 (Gymnázium), přijímáme 60 žáků (2 třídy)

Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí.

Pozvánku zašleme nejpozději 10 pracovních dnů před termínem konání zkoušky (tj. 25. 5. 2020) a zároveň také e-mailem, pokud byl uveden na přihlášce. Informace o termínech konání zkoušky budou uveřejněny také na webu školy.

Jednotná přijímací zkouška pro čtyřletý obor se koná 8. června 2020 v budově školy.

Ještě v den konání zkoušky škola odešle vyplněné záznamové archy Centru pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum). Oproti běžnému průběhu dojde k prodloužení času trvání jednotné zkoušky, a to o 10 minut pro test z českého jazyka a literatury (celkem 70 minut) a o 15 minut pro matematiku (celkem 85 minut).

V případě, že se uchazeč nemůže dostavit k přijímacím zkouškám z vážných důvodů (nemoc, karanténa, obtíže spojené s pandemií, …), musí se do tří dnů písemně omluvit ředitelce školy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 23. června 2020.

Kritéria přijímacího řízení zveřejněná podle školského zákona zůstávají stejná.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 (čtyřleté studium)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2020/2021:

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle

  1. a) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x)×5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 10 bodů.
  2. b) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 110 bodů. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. Přijato bude maximálně 60 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším celkovým počtem bodů za centrálně zadávané jednotné testy.

Centrum zveřejní výsledky zkoušky do 15. června 2020 oběma školám, kam uchazeč podal přihlášku. Nejpozději 16. června 2020 vyhlásíme na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup pořadí uchazečů pod registračním číslem.

Možnost nahlédnout do spisu mají účastníci řízení 15. června 2020 od 15 do 16 hodin a 16. června 2020 od 8 do 9 hodin v kanceláři školy.

Nepřijatým uchazečům odešleme následující den rozhodnutí o nepřijetí a společně s tím také poučení o možnosti požádat o vydání nového rozhodnutí. Během 16. 6. 2020 odpoledne a 17. 6. 2020 do 10 hodin dopoledne je možné si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v kanceláři školy a zároveň podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Termín pro odevzdání zápisového lístku je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, to znamená do 23. 6. 2020. Zápisový lístek se musí odevzdat buď osobně, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání.

Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí.

Nové rozhodnutí se vydává podle § 101 a 102 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020, lze žádost podat řediteli školy ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole; počátek této lhůty připadá na den následující po dni doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a lhůta je zachována také tehdy, je-li žádost posledního dne lhůty svěřena držiteli poštovní licence.

Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí, usnesením řízení zastaví. Pokud vyhoví žádosti, vydá nové rozhodnutí – rozhodnutí o přijetí.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole, může ho po vydání rozhodnutí o přijetí z této školy vzít zpět oproti předložení nového rozhodnutí a uplatnit jej na škole, která mu nové rozhodnutí vydala. Uplatnění zápisového lístku je podmínkou pro nástup do školy. Speciální zákon v kombinaci se školským zákonem stanovují lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po vydání nového rozhodnutí na 10 pracovních dnů ode dne oznámení (doručení) nového rozhodnutí uchazeči.

 

Bezpečnostní opatření

Do školy se žák dostaví s pozvánkou ve stanovený čas.

Žák s rizikové skupiny se může dostavit na zkoušku o 30 minut dříve, než je čas uvedený v pozvánce.

Před školou musí žáci dodržovat odstupy 2 metry a pro všechny platí povinnost zakrytí úst a nosu.

Vstup do budovy je povolen pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

Žáci u vstupu odevzdají vyplněné prohlášení.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID 19, nesmí do školy vstoupit.

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Vždy po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Po dobu konání zkoušek bude dodržen stejný zasedací pořádek.

Žáci z rizikových skupin budou v učebně usazeni přednostně na místa nejdále od dveří a pokud možno u oken.

Po dobu, kdy budou žáci usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí mít roušku ani přítomný pedagog.

Všichni žáci a zaměstnanci školy ve společných prostorách nosí roušky.

Přestávku mezi jednotlivými testy budou žáci trávit čas venku na školním pozemku, v případě nepříznivého počasí v hale gymnázia.

Rizikové skupiny – MZČR stanovilo následující rizikové faktory:

  1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
  2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
  3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou, např. hypertenze.
  4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV, apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
  5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
  6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
  7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu fce ledvin (dialýza).
  8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří žák, který osobně splňuje alespoň jeden bod uvedený výše (2 – 8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Žák, který spadá podle výše uvedených kritérií do rizikové skupiny, má právo přijít na písemnou zkoušku dříve než ostatní uchazeči a bude přednostně vpuštěn do budovy a usazen tak, aby byla v maximální možné míře zajištěna ochrana jeho zdraví (nejdále ode dveří a nejblíže k oknu). Místnost bude opouštět jako poslední, aby omezil interakci s ostatními.

Z tohoto důvodu žádám všechny ty, kteří do výše uvedené rizikové skupiny patří, aby tuto skutečnost neprodleně oznámili vedení školy nejpozději do 4. června 2020.

Formuláře: