Oficiální výsledky přijímacího řízení 2021

Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu s § 60 e zákona 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů (podle evidenčního čísla) ke studiu ve školním roce 2021/2022 na studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium).

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých se považují rozhodnutí za oznámená a následujícím dnem po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů začíná běžet lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisových lístků (do 4. 6. 2021 včetně). Zápisový lístek se odevzdává buď osobně v kanceláři školy, nebo poštou (rozhodující je razítko podání). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat 25. 5. 2021 poštou. Během 21. 5. a 24. 5. 2021 si můžete převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště.

Mělník, 21. 5. 2021

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

 


AKTUÁLNĚ (10.5.2021):

Opatření obecné povahy MŠMT (7. 5. 2021)
Přijímací zkoušky – dodatek
Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl oba termíny konat do 14. 5. 2021, že bude konat zkoušku v náhradním termínu. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat zkoušku v náhradním termínu vzniklo nebo vznikne.

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu.

AKTUÁLNĚ (12.4.2021):

K přijímacímu řízení se může dostavit jen uchazeč, který nemá příznaky COVID 19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2. Doklady budeme kontrolovat před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Podrobnosti k mimořádným opatřením (č. j.: MZDR 14592/2021-1-MIN/KAN) najdete na tomto odkazu.

Přijímací řízení 2021 do oboru 79-41-K/41 (čtyřleté gymnázium)

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy pro 60 žáků.

Ředitelka školy stanovila, že do čtyřletého oboru gymnázia se bude jednotná přijímací zkouška konat. Pouze pokud se do tohoto oboru přihlásí méně než 60 uchazečů, bude mít možnost do 8. 3. 2021 konání jednotné přijímací zkoušky zrušit. O této případné skutečnosti budou všichni uchazeči informováni na webových stránkách školy nejpozději do 8. 3. 2021 a do 19. 3. 2021 písemně.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy.

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímání uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Pro letošní rok dále platí, že pokud uchazeč podá jednu přihlášku do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterém se jednotná přijímací zkouška nekoná a druhou do oboru vzdělání s maturitní zkouškou, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, nebo podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech ve škole, kterou uvedl na přihlášce a ve které se jednotná přijímací zkouška koná. Uchazeč obdrží pozvánku k přijímací zkoušce na oba termíny.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce, popřípadě vytisknout ze stránek https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou do 1. března 2021. Návod pro její vyplnění vám poskytne výchovný poradce na základní škole.

Na přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro nás to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu nevyžadujeme!

 

Jednotná přijímací zkouška

Termín a místo konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

čtyřletý obor gymnázia

  1. termín 3. 5. 2021
  2. termín 4. 5. 2021

 

náhradní termíny:

  1. termín 2. 6. 2021
  2. termín 3. 6. 2021

 

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), musí se písemně omluvit do tří dnů řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury je prodloužen z 60 na 70 minut, test z matematiky pak ze 70 na 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 (čtyřleté studium)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/41 (čtyřleté studium) pro školní rok 2021/2022.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. a) Výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.
  2. b) Průměrného prospěchu v pololetí 8. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x) × 5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 5 bodů.

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 105 bodů. V případě rovnosti bodů bude mít přednost uchazeč, který v součtu získá vyšší procentuální podíl počtu bodů z maximálně dosaženého počtu bodů za úlohy porozumění textu z českého jazyka a za otevřené úlohy z matematiky.

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme dvě třídy pro celkem 60 žáků.

Na základě Opatření obecné povahy (č. j. MSMT-43073/2020-3) ředitelka školy stanovila, že pokud se do čtyřletého maturitního oboru přihlásí méně než 60 uchazečů, jednotná přijímací zkouška se konat nebude. Tuto případnou skutečnost oznámí nejpozději 8. 3. 2021 na webových stránkách školy a bezodkladně (nejpozději do 19. 3. 2021) všem uchazečům o vzdělání.

Vzhledem k tomu, že se do oboru 79-41-K/41 hlásí více než 60 uchazečů, jednotná přijímací zkouška se konat bude.