Oficiální výsledky přijímacího řízení 2021

Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu s § 60 e zákona 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů (podle evidenčního čísla) ke studiu ve školním roce 2021/2022 na studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium).

Vzhledem k tomu, že bude pět uchazečů konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, budeme v tomto okamžiku přijímat pouze 25 uchazečů, zbylá místa (do 30) budeme obsazovat až po vyhlášení výsledků náhradního termínu (až po 14. 6. 2021).

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých se považují rozhodnutí za oznámená a následujícím dnem po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů začíná běžet lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisových lístků (do 4. 6. 2021 včetně). Zápisový lístek se odevzdává buď osobně v kanceláři školy, nebo poštou (rozhodující je razítko podání). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat 25. 5. 2021 poštou. Během 21. 5. a 24. 5. 2021 si můžete převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště.

Mělník, 21. 5. 2021

 


AKTUÁLNĚ (12.4.2021):

K přijímacímu řízení se může dostavit jen uchazeč, který nemá příznaky COVID 19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek na přítomnost viru SARS-CoV-2. Doklady budeme kontrolovat před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Podrobnosti k mimořádným opatřením (č. j.: MZDR 14592/2021-1-MIN/KAN) najdete na tomto odkazu.

Přijímací řízení 2021 do oboru 79-41-K/81 (osmileté gymnázium)

Ve školním roce 2021/2022 otevíráme jednu třídu pro 30 žáků.

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do osmiletého gymnázia.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy

Přihlášky ke studiu

Přihlášky se podávají na speciálních tiskopisech (formuláři), které stanovuje MŠMT. Pro získání tohoto tiskopisu se může uchazeč obrátit na svého třídního učitele, výchovného poradce, popřípadě vytisknout ze stránek https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou do 1. března 2021. Návod pro její vyplnění vám poskytne výchovný poradce na základní škole.

Na přihláškách pro školní rok 2020/2021 byl na zadní stranu tiskopisu doplněn údaj o školním roce absolvovaného ročníku, jehož vysvědčení je pro účely přijímacího řízení předloženo, a to pro označení nehodnoceného druhého pololetí školního roku 2019/2020.

Tiskopisy z předchozích let jsou platné za podmínky doplnění všech informací, zejm. o přiložení doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a doplnění výše uvedeného školního roku.

Přihlášku lze vyplnit rukou nebo elektronicky, vždy musí ale obsahovat vlastnoruční podpis uchazeče (a příp. zákonného zástupce). Podává-li uchazeč více přihlášek, musí na všech uvést shodné údaje, a to včetně informací o dalších školách, kam se hlásí.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují úpravu podmínek přijímacího řízení, musí spolu s přihláškou odevzdat také doporučení školského poradenského zařízení.

Je-li to v možnostech základní školy, vyžádejte si na přihlášku QR kód obsahující osobní údaje žáka a výpis z klasifikace. Pro nás to bude znamenat menší administrativní zátěž a sníží se i riziko chyby při přepisu údajů do informačního systému školy.

Uvádějte na přihlášku kontaktní údaje (mobilní telefon i e-mail), usnadní to komunikaci mezi vámi a střední školou.

Potvrzení od lékaře na přihlášce ke studiu nevyžadujeme!

Jednotná přijímací zkouška

Termín a místo konání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 na následující období.

osmiletý obor gymnázia

  1. termín 5. 5. 2021
  2. termín 6. 5. 2021

 

náhradní termíny:

  1. termín 2. 6. 2021
  2. termín 3. 6. 2021

 

Pokud se uchazeč nemůže v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), musí se písemně omluvit do tří dnů řediteli školy. Pokud ředitel školy jeho omluvu uzná, uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Podoba testů

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testy neobsahují nic nad rámec RVP ZV pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy.

Maximální možný počet dosažených bodů v písemných testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena.

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Písemný test z českého jazyka a literatury se prodlužuje z 60 na 70 minut, test z matematiky se prodlužuje ze 70 na 85 minut. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu.

Ředitelka školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. 5. 2021 a nejpozději 21. 5. 2021. V náhradním termínu nejdříve 14. 6. 2021 a nejpozději 16. 6. 2021

Kritéria pro přijetí v přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 (osmileté studium)

Ředitelka školy rozhodla podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovila jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku oboru vzdělání 79-41-K/81 (osmileté studium) pro školní rok 2021/2022.

Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni podle následujících kritérií:

  1. a) Výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.
  2. b) Průměrného prospěchu v pololetí 4. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x) × 5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 5 bodů.
  3. c) Dalších skutečností, které osvědčují schopnosti uchazeče – za úspěšné splnění jazykové zkoušky Cambridge English kategorie Starters PRE A1. Složení Cambridge testu na maximální počet bodů (tj. 15) = 3 body do přijímacího řízení, 14 bodů = 2 body do přijímacího řízení, 13 bodů = 1 bod do přijímacího řízení. Maximálně může uchazeč získat 3 body.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 108 bodů. Pro vyhodnocení výsledků se stanoví pořadí podle celkového součtu bodů. V případě rovnosti bodů bude mít přednost uchazeč, který v součtu získá vyšší procentuální podíl počtu bodů z maximálně dosaženého počtu bodů za úlohy porozumění textu z českého jazyka a za otevřené úlohy z matematiky.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.