Odborná práce je jedním z výstupů žáka školy, kterým dokládá svou schopnost uvést do praxe odborný styl (součást ŠVP český jazyk a literatura, 3. ročník), je součástí semináře ve třetím ročníku.

Zadává se a hodnotí v rámci seminářů zvolených ve třetím ročníku. Předpokládá se, že tematicky budou práce odpovídat zaměření semináře, není to však nutné. Pokud však dojde k tomu, že téma se diametrálně liší od zaměření semináře, je třeba, aby žák výběr tématu písemně zdůvodnil garantovi. Téma si žák vybírá z nabídky vedoucího práce nebo si jej stanovuje sám po dohodě s vedoucím práce. Práce má jednoho vedoucího práce, což je odborník na dané téma z řad členů pedagogického sboru (je možné mít i externího konzultanta – odborníka z praxe), dále garanta, což je učitel semináře, který koordinuje zápis hodnocení jednotlivých etap práce do vnitřního sdíleného systému. Nabídka odborných konzultantů z řad členů pedagogického sboru je uvedena níže. Roli vedoucího práce a garanta může vykonávat jedna osoba, vždy však platí, že jeden vedoucí práce vede maximálně pět prací. 

Známka za jednotlivé etapy práce bude součástí hodnocení odborného semináře. Vedoucí práce konzultuje s žákem její jednotlivé etapy a zapisuje průběžné pokroky a hodnocení včetně uvedení data splnění a hodnocení jednotlivé etapy do vnitřního sdíleného přehledu. Známky za jednotlivé etapy mají vždy váhu 10 a jsou součástí celkového hodnocení semináře.

Každá etapa práce je ohodnocena (viz výše), závěrečná etapa samotná hotová práce je hodnocena třemi známkami (jedna od vedoucího práce – odborná část a je součástí známky v semináři, druhá známka je od učitele IVT ve 3. ročníku, který ohodnotí úroveň formálního zpracování práce, a třetí známku udělí učitel českého jazyka, který ohodnotí jazykovou a stylistickou stránku textu). Všechny známky za hotovou práci jsou součástí hodnocení za 2. pololetí 3. ročníku.

Podmínkou úspěšného absolvování třetího ročníku je odevzdaná odborná práce ohodnocená v každé části (odborná, formální a jazyková) minimálně stupněm dostatečný.

Všechny práce musí projít v rámci semináře školní obhajobou. Nejlepší z nich pak postoupí do školní přehlídky SOČ. 

Role:

garant práce – učitel semináře (může být zároveň vedoucím práce), sleduje jednotlivé etapy, zapisuje hodnocení do sdíleného dokumentu,

vedoucí práce – odborník na dané téma (může být zároveň garantem), hodnotí odbornou část práce,

externí konzultant – odborník na dané téma mimo školu,

učitel IVT – vede a hodnotí práci po formální stránce,

učitel českého jazyka – vede a hodnotí práci po stránce odborného funkčního stylu.

Harmonogram etap:


Standardní postup:

 • září

  Téma, rešerše literatury a pramenů

 • říjen

  Projekt

 • listopad

  Maketa

 • únor

  První čtení

 • duben

  Odevzdaná práce (školní přehlídka v následujícím roce)


Zrychlený postup:

 • září

  Téma, rešerše literatury a pramenů

 • říjen

  Projekt

 • listopad

  Maketa

 • leden

  První čtení

 • únor

  Odevzdaná práce

 • březen

  Školní přehlídka SOČ

Standardní postup počítá s tím, že práce bude odevzdaná v dubnu třetího ročníku. Pokud žák plánuje svou odbornou práci přihlásit do soutěže Středoškolské odborné činnosti již ve třetím ročníku, aby mohl její případný úspěch v krajském či národním kole zohlednit při přijímacím řízení na VŠ ve 4. ročníku, bude se řídit tzv. “zrychleným postupem”. O svém záměru musí předem informovat vedoucího a garanta práce. 

Na druhou stranu, pokud odborná práce vyžaduje delší čas na zpracování z důvodů případného výzkumu, je možné ji dokončit na začátku 4. ročníku. V tom případě je nutné v dubnu třetího ročníku odevzdat teoretická východiska a metodologii výzkumu vedoucímu práce. I o této skutečnosti musí žák garanta a vedoucího práce informovat předem.


Seznam možných vedoucích prací z řad pedagogického sboru podle oborů

Konkrétní náplň oboru je na https://www.soc.cz/obory-soc/

Obor Odborný konzultant
Matematika a statistika Ču, Dn, Hi, Šm, Tk, Vk, Wf
Fyzika ČH, Dn, Šm
Chemie Nm, Po, Šv, Tl
Biologie, geografie a geologie Nm, Po, Šv, Tl

Bš, Šá, Šb

Molekulární biologie Nm, Po, Šv, Tl (spolupráce s odbornými institucemi)
Zdravotnictví Nm, Po, Šv, Tl; Dv, Hr (prevence)

Dš, Če, Šs, Ur, Fi

Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Po, Nm
Ochrana a tvorba životního prostředí Po, Šv, Tl, Nm
Strojírenství, hutnictví a doprava
Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace ČH, Dn, Šm, Ur, Wf
Stavebnictví, architektura a design interiérů Mi (ne stavebnictví), Šp (jen architektura)
Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie všichni
Ekonomika a řízení Kt
Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Dv, Volf, Vv, Dk, SJ, Mf + všichni (dle tématu)
Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Dr, Dv, Šp, Dk, Hr, Ne, To, Lo, Du, Mi, Hi, Lg, Šb, SJ
Historie Ně, Dr, Dř, Šp, SJ, Bš, Šb, Hi
Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Dv, Vv, Šb, SJ, 

Šá, Bš, Ču (tematika integrace), 

politická geografie – Šá

češtináři (řešení problémů a otázek žurnalistiky a masmédií)

Informatika ČH, Hi, Ur, Wf