Časové rozvržení školního roku 2023/2024

období školního vyučování začíná 4. 9. 2023 a končí 28. 6. 2024

 Prázdniny

podzimní prázdniny 26. 10. – 27. 10. 2023
vánoční prázdniny 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024
pololetní prázdniny 2. 2. 2024
jarní prázdniny 19. 2. – 25. 2. 2024
velikonoční prázdniny 28. 3. 2024 (pátek 29. 3. 2024 je státním svátkem)
hlavní prázdniny 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024, vyučování ve školním roce 2024/25 začíná 2. 9. 2024

Den otevřených dveří (vždy od 14 do 17 hodin)

  • 21. 11. 2023 (úterý)
  • 15. 2. 2024 (čtvrtek)

Přijímací zkoušky ke studiu

Ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě třídy čtyřletého cyklu (79 41 K/41, celkem 60 žáků) a jedna třída osmiletého cyklu (79 41 K/81, celkem 30 žáků). Pro přehled – v roce 2021 podávalo přihlášku pro obor 79 41 K/41 89 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 118 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %, v roce 2022 pro obor 79 41 K/41 102 uchazečů v 1. kole, 17 ve druhém kole, pro obor 79 41 K/81 126 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %, v roce 2023 pro obor 79 41 K/41 136 uchazečů, pro obor 79 41 K/81 167 uchazečů, třídy jsou naplněné na 100 %.

Přihlášky potvrzené základní školou přijímáme do 1. března 2024 (osobně či poštou) v kanceláři školy. Uchazeči o studium budou konat jednotné přijímací zkoušky v dubnu 2024 z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kritéria pro přijetí do prvního ročníku a primy budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2024 způsobem umožňujícím dálkový přístup (webové stránky školy).

Je pravděpodobné, že dojde ke změně systému přijímacího řízení v souvislosti s přechodem na jeho digitalizaci, o případných změnách budeme informovat.

V současné době je diskutován legislativní záměr týkající se úpravy přijímacího řízení. Úpravy směřují jednak k možnosti elektronického podávání přihlášek, jednak k centrálnímu stanovení pořadí uchazečů, kteří jsou na střední školy přijati. Součástí navržených úprav je navýšení počtu přihlášek ze dvou na tři a jejich prioritizace, resp. stanovení pevného pořadí dle volby uchazeče. V případě, že bude legislativní záměr schválen, dojde nejen k procesní změně, ale i ke změně některých uvedených termínů.

Termíny:

do 1. 3. 2024 odevzdání přihlášky ke studiu
12. – 28. 4. 2024 přijímací řízení
do 28. 4. 2024 vyhodnocení jednotných testů a zaslání výsledků školám (CERMAT)

Bližší informace v sekci Uchazeč/Přijímací řízení

Maturitní zkoušky tříd oktávy, 4A, 4B

Termíny

do 1. 12. 2023 přihlášky k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období
1. 4. 2024 začátek období, v němž se mohou konat v profilové části písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků zvolených ve společné části maturitní zkoušky
30. 4. 2024 poslední zvonění
2. 5. – 5. 5. 2024 společná část – didaktické testy
„svatý“ týden
16. 5. – 10. 6. 2024 období, v němž se může konat profilová část – ústní zkoušky
do 25. 6. 2024 odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (opravné nebo náhradní) pro podzimní zkušební období

Bližší informace v sekci Student/Studium/Maturity

 

Třídní schůzky (vždy od 17:00 do 18:00)

  • 14. 11. 2023 (úterý)
  • 4. 4. 2024 (čtvrtek)

Průběžné informace o studiu a informace o chodu školy, či organizačních záležitostech na Bakalářích.

 

Kurzy:

adaptační kurz pro žáky primy a prvních ročníků 12. – 15. 9. 2023, Hořice v Podkrkonoší

vodácký kurz pro druhé ročníky  – jaro 2024, termín bude upřesněn

sportovně branný kurz třetích ročníků 12. – 15. 9. 2023, Doksy

geologický kurz třetích ročníků – dvě jednodenní akce v průběhu školního roku (Český kras, České středohoří), termín bude upřesněn (jaro)

lyžařský výcvikový kurz pro žáky nižšího gymnázia, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, 21. 1. – 26. 1. 2024

lyžařský výcvikový kurz pro žáky vyššího gymnázia, chata Milíře, Pec pod Sněžkou, 4. 2. – 9. 2. 2024

jarní výukové a turistické kurzy 24. – 26. 6. 2024

 

Projektové dny

Běh pro želvy v rámci Dne Země 29. 9. 2023

Hrajeme pro… 16. listopad 2023

Jan Palach 16. 1. 2024

Mediální den (tři workshopy v průběhu školního roku), pro 2. ročníky