Odborná práce

Odborná práce je jedním z výstupů žáka školy, kterým dokládá svou schopnost uvést do praxe odborný styl (součást ŠVP český jazyk a literatura, 3. ročník). V rámci 3. ročníku v hodinách českého jazyka a literatury žáci odevzdají odborný text, samotná odborná práce je součástí seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku.

Zadává se a hodnotí v rámci seminářů zvolených ve třetím ročníku (2020/2021 – HIS, SVS, PVS, GES, PRG, SMA). Předpokládá se, že tematicky budou práce odpovídat zaměření semináře, není to však nutné. Pokud však dojde k tomu, že téma se diametrálně liší od zaměření semináře, je třeba, aby žák výběr tématu písemně zdůvodnil vedoucímu práce. Téma si žák vybírá z nabídky vedoucího práce nebo si jej stanovuje sám po dohodě s vedoucím práce. Práce má jednoho vedoucího práce, garanta, což je učitel semináře, dále je možné mít další odborné konzultanty (ze strany našich pedagogů nebo externí). Vždy platí, že známka za jednotlivé etapy práce bude součástí hodnocení odborného semináře. Vedoucí práce konzultuje jednotlivé etapy prací a zapisuje průběžné pokroky žáků včetně uvedení data splnění a hodnocení jednotlivé etapy.

Každá etapa práce je ohodnocena, závěrečná etapa samotná hotová práce je hodnocena dvěma známkami (jedna od vedoucího práce a je součástí známky v semináři a druhá známka je od učitele IVT ve 4. ročníku, který ohodnotí úroveň formálního zpracování práce). Obě známky jsou součástí hodnocení za 1. pololetí 4. ročníku. 

Neodevzdání odborné práce nebo klasifikace stupněm nedostatečný v 1. pololetí 4. ročníku znamená nehodnocení v semináři za příslušné pololetí. Podmínkou úspěšného absolvování čtvrtého ročníku je odevzdaná odborná práce ohodnocená minimálně stupněm dostatečný.

Všechny práce musí projít v rámci semináře školní obhajobou. Nejlepší z nich pak postoupí do školního kola SOČ. 

Harmonogram etap:

3. ročník

září–říjen

téma práce

listopad–prosinec

rešerše literatury a pramenů

leden–březen

projekt

duben–červen

maketa


4. ročník

září–říjen

první čtení

prosinec–začátek ledna

odevzdání práce

leden–únor

obhajoba v rámci semináře

březen

školní kolo SOČ


Na každou etapu žák musí dostat jednoznačné požadavky ze strany vedoucího práce!

Projekt

 • Proč chci odbornou práci psát, proč jsem si dané téma vybral, čím mě oslovilo.
 • Co je cílem mé práce, co chci dokázat, čeho chci dosáhnout, co má moje práce přinést.
 • Jak je téma zpracované, v jakém stavu je literatura, prameny (viz seznam literatury – rešerše), kdo z autorů se tématem zabývá, v jaké šíři. Nezapomenout na odkazy pod čarou, kde bude uvedena celá bibliografická citace daného díla.
 • Jak bude moje práce rozdělena a proč, stručně uvést nástin jednotlivých kapitol, počítám s přílohami?, v jakém rozsahu?
 • Jaké metody budu během zpracovávání používat (komparace, kompilace, analýza, syntéza, budu pracovat i s prameny?)? Bude součástí práce primární výzkum? (orální historie, dotazníkové šetření, fotodokumentace, …).
 • Rozsah projektu minimálně jedna normostrana.
 • Konzultace jsou možné po domluvě.

Maketa seminární práce

 • Začněte psát svou maketu podle jednotlivých, vámi předpokládaných kapitol. Tzn. ÚVOD (v podstatě váš PROJEKT s uvedením odkazů do poznámkového aparátu – literatura), následuje kapitola první (úvodní, uvádějící čtenáře do tématu), dále další kapitoly, ZÁVĚR (v této fázi zatím ne), seznam předpokládaných příloh.
 • V každé jednotlivé části bude nástin obsahu (buď poznámky ve formě bodů, nebo i část kompletního textu), nikoliv pouze charakteristika kapitoly převzatá z úvodu!
 • Maketa bude v elektronické podobě. Píšete odbornou práci – používejte funkční odborný styl (viz český jazyk, kde základy probíráte).
 • Konzultace možná buď elektronicky, nebo osobně.

Kritéria hodnocení odborné práce