Odborná práce

Odborná práce je jedním z výstupů žáka školy, kterým dokládá svou schopnost uvést do praxe odborný styl (součást ŠVP český jazyk a literatura, 3. ročník), je součástí seminářů ve třetím a čtvrtém ročníku.

Zadává se a hodnotí v rámci seminářů zvolených ve třetím ročníku. Předpokládá se, že tematicky budou práce odpovídat zaměření semináře, není to však nutné. Pokud však dojde k tomu, že téma se diametrálně liší od zaměření semináře, je třeba, aby žák výběr tématu písemně zdůvodnil vedoucímu práce. Téma si žák vybírá z nabídky vedoucího práce nebo si jej stanovuje sám po dohodě s vedoucím práce. Práce má jednoho vedoucího práce, garanta, což je učitel semináře, dále je možné mít další odborné konzultanty (ze strany našich pedagogů nebo externí). Vždy platí, že známka za jednotlivé etapy práce bude součástí hodnocení odborného semináře. Vedoucí práce konzultuje s žákem v rámci semináře její jednotlivé etapy a zapisuje průběžné pokroky a hodnocení včetně uvedení data splnění a hodnocení jednotlivé etapy do vnitřního sdíleného přehledu. Známky za jednotlivé etapy mají vždy váhu 10 a jsou součástí celkového hodnocení semináře.

Každá etapa práce je ohodnocena (viz výše), závěrečná etapa – samotná hotová práce – je hodnocena třemi známkami (jedna od vedoucího práce – odborná část a je součástí známky v semináři, druhá známka je od učitele IVT ve 4. ročníku, který ohodnotí úroveň formálního zpracování práce, a třetí známku udělí učitel českého jazyka, který ohodnotí jazykovou a stylistickou stránku textu). Všechny známky za hotovou práci jsou součástí hodnocení za 1. pololetí 4. ročníku.

Podmínkou úspěšného absolvování čtvrtého ročníku je odevzdaná odborná práce ohodnocená v každé části (odborná, formální a jazyková) minimálně stupněm dostatečný.

Všechny práce musí projít v rámci semináře školní obhajobou. Nejlepší z nich pak postoupí do školního kola SOČ.

Harmonogram etap:

3. ročník

září–říjen

téma práce

listopad–prosinec

rešerše literatury a pramenů

leden–březen

projekt

duben–červen

maketa


4. ročník

září

první čtení

listopad

odevzdání práce

leden–únor

obhajoba v rámci semináře

březen

školní kolo SOČ

Projekt

 • Proč chci odbornou práci psát, proč jsem si dané téma vybral, čím mě oslovilo.
 • Co je cílem mé práce, co chci dokázat, čeho chci dosáhnout, co má moje práce přinést.
 • Jak je téma zpracované, v jakém stavu je literatura, prameny (viz seznam literatury – rešerše), kdo z autorů se tématem zabývá, v jaké šíři. Nezapomenout na odkazy pod čarou, kde bude uvedena celá bibliografická citace daného díla.
 • Jak bude moje práce rozdělena a proč, stručně uvést nástin jednotlivých kapitol, počítám s přílohami?, v jakém rozsahu?
 • Jaké metody budu během zpracovávání používat (komparace, kompilace, analýza, syntéza, budu pracovat i s prameny?)? Bude součástí práce primární výzkum? (orální historie, dotazníkové šetření, fotodokumentace, …).
 • Rozsah projektu minimálně jedna normostrana.
 • Konzultace jsou možné po domluvě.

Maketa seminární práce

 • Začněte psát svou maketu podle jednotlivých, vámi předpokládaných kapitol. Tzn. ÚVOD (v podstatě váš PROJEKT – pozor nyní se vyvarovat 1. osoby č. j., důraz na objektivitu), s uvedením odkazů do poznámkového aparátu – literatura), následuje kapitola první (úvodní, uvádějící čtenáře do tématu), dále další kapitoly, ZÁVĚR (v této fázi zatím ne), seznam předpokládaných příloh.
 • V každé jednotlivé části bude nástin obsahu (buď poznámky ve formě bodů, nebo i část kompletního textu), nikoliv pouze charakteristika kapitoly převzatá z úvodu!
 • Maketa bude v elektronické podobě. Píšete odbornou práci – používejte funkční odborný styl (viz český jazyk, kde základy probíráte).
 • Konzultace možná buď elektronicky, nebo osobně.

Požadavky na zpracování práce

Kritéria hodnocení odborné práce