PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Ředitelka Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vyhlašuje na základě §60f, odst. 1, 2 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2022/2023 do naplnění kapacit volných míst oboru:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) – předpokládaný počet volných míst 2

Uchazeč bude přijat bez přijímacích zkoušek do naplnění kapacity oboru pouze na základě prospěchu z 8. a 9. třídy ZŠ (uvedené na přihlášce a potvrzené základní školou) a dosažených bodů z jednotných přijímacích zkoušek (výpis výsledků testů jednotné přijímací zkoušky do oborů s maturitou).

Uchazeči budou hodnoceni podle

  1. a) výsledku přijímací zkoušky ve formě centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury). Hodnocení testu z českého jazyka a literatury (ČJL) maximálně 50 bodů. Hodnocení testu z matematiky (M) maximálně 50 bodů.
  2. b) průměrného prospěchu ve 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Průměrný prospěch je ohodnocen v rozsahu 0 až 5 bodů. Při průměrném prospěchu od 1,00 do 2,00 se body přidělí podle vzorce body = (2- x)×5, kde x je průměrný prospěch v daném pololetí. Při průměrném prospěchu horším než 2,00 je přiděleno 0 bodů. Maximálně může uchazeč získat za průměrný prospěch ze ZŠ 10 bodů.

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení. Nejvyšší dosažitelné hodnocení je 110 bodů. Minimální počet bodů (ZŠ, testy z MAT, ČEJ) nutných pro přijetí je 45. Přijat bude uchazeč s nejlepším bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů bude dána přednost uchazeči s vyšším počtem bodů z předmětu matematika.

Přihlášku je možno odevzdávat do 26. 5. 2022 na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:30 do 15:00 nebo ji můžete poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise s podacím razítkem nejpozději ze dne 26. 5. 2022.

Přihlášky posílejte na tuto adresu:

Gymnázium Jana Palacha Mělník

Pod Vrchem 3421

276 01 Mělník

Tiskopis přihlášky by měl být pro tyto případy k dispozici především v základních školách, popřípadě lze získat tiskopis z webových stránek MŠMT.

Přihláška musí být vyplněna a potvrzena základní školou, součástí přihlášky musí být výpis výsledků JPZ.