Kateřina Tlustá, Helena Švajdová

Letošní terénní kurz zaměřený na biologii a ekologii byl věnován celosvětově unikátnímu ekosystému arkto-alpínské tundry v Krkonoších.

Studenti se zde setkali hned se třemi typy tundry, a to s lišejníkovou tundrou, zahrnující ekosystémy alpínských vrcholů, travnatou tundrou, tvořenou klečovými porosty, travinami a rašeliništi náhorních plošin, a konečně květnatou tundrou, kterou představuje pokryv závětrných svahů ledovcových karů. Mohli tak pozorovat ojedinělou kombinaci severských, středoevropských a alpínských organismů a jejich společenstev. Sledovali zde nejen druhovou rozmanitost, ale i způsoby adaptace organismů na podmínky tohoto prostředí. Zároveň mohli porovnat tvar údolí vzniklého činností ledovce i vyhloubeného řekou. Také typickou kvádrovou odlučnost žuly mohli vidět doslova na každém kroku.

Během pobytu v Krkonoších navštívili a zkoumali pramen Labe, toky Bílého Labe a říčky Pančavy i s jejich vodopády, Čertovu strouhu s kaskádami vybudovanými v roce 1901-1902, a také Čertův a Labský důl.

Počasí nám přálo a studenti se během společně strávených tří dnů obohatili nejen o nové poznatky a dovednosti, ale i o mnoho krásných zážitků.