PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

čtyřleté studium

Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu s § 60e zákona 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů (podle evidenčního čísla) ke studiu ve školním roce 2021/2022 na studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium) a pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých se považují rozhodnutí za oznámená a následujícím dnem po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů začíná běžet lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisových lístků (do 16. 5. 2022 včetně). Zápisový lístek se odevzdává buď osobně v kanceláři školy, nebo poštou (rozhodující je razítko podání). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat 4. 5. 2022 poštou. Během 2. a 3. 5. 2022 si můžete převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště.

osmileté studium

Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu s §60e zákona 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů (podle evidenčního čísla) ke studiu ve školním roce 2021/2022 na studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium) a pořadí uchazečů dle výsledků přijímacího řízení.

Vzhledem k tomu, že budou dva uchazeči konat přijímací zkoušku v náhradním termínu, budeme v tomto okamžiku přijímat pouze 28 uchazečů, zbylá místa (do 30) budeme obsazovat až po vyhlášení výsledků náhradního termínu (až po 18. 5. 2022).

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých se považují rozhodnutí za oznámená a následujícím dnem po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů začíná běžet lhůta 10 dnů pro odevzdání zápisových lístků (do 16. 5. 2022 včetně). Zápisový lístek se odevzdává buď osobně v kanceláři školy, nebo poštou (rozhodující je razítko podání). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat 4. 5. 2022 poštou. Během 2. a 3. 5. 2022 si můžete převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat odvolání proti nepřijetí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost podat odvolání ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení či převzetí rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště.

Oficiální výsledky přijímacích zkoušek do čtyřletého oboru

Oficiální výsledky přijímacích zkoušek do osmiletého oboru