Dagmar Dvořáková

Podzimní měsíce nového školního roku opět trávíme distančně. Přemýšlíme o tom, jak zvládáme výuku online i offline. Zkusme se chvíli zastavit a připomenout si dvě kulatá výročí spojená s mělnickým gymnáziem. Naše škola slaví již 110 let trvání a její první ředitel PhDr. Viktor Nejdl se narodil před 150 lety.

A jak to vše začalo?

František Purš ve své knize Náš Mělník II píše, že již od 2. poloviny 19. století se snažili „prozíraví mužové královského věnného města Mělníka a mělnického okresu vybudovat v okresním městě střední školu, která by připravovala již nejen zdejší syny, ale i dcery pro vysokoškolská studia. […] První impuls ke zřízení vyšší střední školy na Mělníce vyšel dne 19. června od Josefa Pražáka, člena okresního zastupitelstva, jednalo se o zřízení státního reálného gymnázia.“ Původně příznivou situaci však zhatily politické události v rakousko-uherské monarchii. Další návrh na zřízení střední školy na Mělníku podal roku 1896 ředitel měšťanské školy Ludvík Böhm. Ale ani tentokrát to nevyšlo. Další návrh Ludvík Böhma v roce 1903 ztroskotal na nedostatku financí a chybějící podpoře okresu. V roce 1908 se obecní zastupitelstvo rozhodlo opět podat žádost. Tentokrát bylo úspěšné a po získání potřebných finančních zdrojů přijalo obecní zastupitelstvo usnesení o zřízení reálného gymnázia. A tak se od roku 1910 mohl Mělník pyšnit vlastním ústavem.

První školní rok 1910-1911 zahájily bohoslužby 12. září 1910. Další úřední postup přerušila první světová válka, ale ve školním roce 1917-1918 složili válečnou zkoušku dospělosti 4 studenti. Teprve 1. září 1919 bylo výnosem ministerstva školství a národní osvěty reálné gymnázium postátněno. Absolventi mělnického gymnázia měli v průběhu let na svých vysvědčeních různé názvy jedné školy. Po zrušení všech gymnázií v roce 1953 se změnilo na jedenáctiletku, od r. 1961 na střední všeobecně vzdělávací školu. Od září 1968 pak mohli opět studovat na čtyřletém gymnáziu. Ve školním roce 1990-1991 bylo obnoveno i osmileté gymnázium. Zároveň od roku 1990 nese naše škola jméno svého nejznámějšího absolventa Jana Palacha.

Vedením gymnázia byl v roce 1910 pověřen PhDr. Viktor Nejdl (1870-1934), který do té doby působil jako profesor na Českém reálném gymnáziu v Křemencově ulici v Praze. Ve své funkci působil do prosince roku 1933. Marie Lukášová v Almanachu 100 let mělnického gymnázia 1910-2010 uvádí: „Jako aprobaci měl přírodopis a pro nižší gymnázium i matematiku a fyziku. Byl laskavým učitelem, rád pořádal pro studenty přírodovědné exkurze do okolí Mělníka a také zde založil pobočku skauta. Jeho je možno označit za opravdového zakladatele školy: sháněl a neustále doplňoval rozsáhlé sbírky přírodnin, např. i ze sbírek cestovatele Emila Holuba, postupně vybudoval bohatou školní knihovnu, téměř o každých prázdninách nechával přestavovat a vylepšovat budovu školy apod. Proto má gymnázium ještě dnes ve svých sbírkách např. exemplář ptakopyska nebo 1. vydání Ohlasů písní ruských (1829) od F. L. Čelakovského s vlastnoručním věnováním autora. Je zcela typické, že Viktor Nejdl zemřel krátce po svém odchodu do penze – ztratil smysl života.“

Použité fotografie byly převzaty od pana Karla Lojky.