PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy

Ředitelka školy Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 zveřejňuje v souladu s §60e zákona 561/2004 Sb. seznam přijatých uchazečů (podle evidenčního čísla) ke studiu ve školním roce 2020/2021 na studijní obor 79-41-K/81.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých se považují rozhodnutí za oznámená a následujícím dnem začíná běžet pětidenní lhůta pro odevzdání zápisových lístků (do 24. 6. 2020 včetně). Zápisový lístek se odevzdává buď osobně v kanceláři školy, nebo poštou (rozhodující je razítko podání). Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí podle §101 písm. b) správního řádu, kterým lze měnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Rozhodnutí o nepřijetí budeme odesílat následující den po zveřejnění výsledků přijímacího řízení a společně s ním také poučení o možnosti požádat o vydání nového rozhodnutí. Během 17. 6. 2020 odpoledne a 18. 6. 2020 do 10 hodin si můžete převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně a zároveň podat žádost o vydání nového rozhodnutí.

Nepřijatí uchazeči, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí. Tato žádost musí být podána ředitelce školy do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole. Počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště.

Mělník, 16. 6. 2020

Seznam přijatých a nepřijatých studentů do osmiletého studia

Žádost o vydání nového rozhodnutí (odvolání – formulář žádosti)