Cíl studia:

Příprava ke studiu na vysokých školách a na vyšších odborných školách.

Studijní obory:

79-41-K / 81 osmileté studium (pro žáky 5. ročníků)

79-41-K / 41 čtyřleté studium (pro žáky 9. ročníků)

Studium je zakončeno maturitní zkouškou, která se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Ve společné části skládá zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky nebo cizího jazyka. Maturitní zkoušku z matematiky vykoná formou didaktického testu, zkoušku z jazyků formou komplexní zkoušky. Profilová část vychází z našeho učebního plánu. Každý má možnost vybrat si z nabídky předmětů tak, aby odpovídala jeho studijnímu zaměření. Skládá se ze dvou povinných zkoušek a z možnosti konat až dvě nepovinné zkoušky. Profilové zkoušky se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

Zaměření školy:

Moderní vzdělávací trendy opouštějí přísnou specializaci, proto je zaměření školy všeobecné. Při tom je kladen důraz na výuku cizích jazyků (kromě povinného anglického jazyka si povinný druhý a volitelný třetí jazyk volí žáci z nabídky francouzský, německý, španělský a ruský jazyk), českého jazyka, matematiky a přírodních věd.

Žáci na počátku studia nejsou vyhraněni ve své profilaci. Ta se uskutečňuje v jeho průběhu výběrem volitelných předmětů a každý žák se může zaměřit  podle své profesní orientace. Možnost volby začíná již na nižším stupni osmiletého gymnázia, kdy si mohou žáci vybírat ze dvou nabízených předmětů a pokračuje na vyšším stupni a čtyřletém gymnáziu, kdy si od druhého ročníku vybírají postupně předměty jazykového, společenskovědního či přírodovědného charakteru a formují tak své budoucí profesní zaměření

Učební plán vychází ze školního vzdělávacího programu, který naplňuje cíle základního a gymnaziálního vzdělávání. Naším cílem je kvalitní všeobecná příprava žáků pro studium na vysokých školách všech typů a motivace žáků k celoživotnímu vzdělávání.

Absolvent Gymnázia Jana Palacha Mělník je připravován pro studium na vysokých školách všech směrů. Díky vzdělanostnímu základu může také nalézt uplatnění na vyšších odborných školách i na trhu práce jako adaptabilní síla.

Absolvent:

umí efektivně využívat různé strategie učení, hledá a rozvíjí postupy ve svém učení,
kriticky přistupuje ke zdrojům informací
při řešení problémů umí pracovat samostatně
zvládá efektivně využívat dostupné prostředky komunikace
uplatňuje kritické myšlení
cílevědomě a s ohledem na své osobní předpoklady rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucí profesi, ovládá laboratorní a digitální techniky, je obeznámen s podstatou podnikání

Škola je umístěna v budově z roku 1996. Tvoří ji oplocený komplex s dvorem, atriem, sportovním hřištěm a okrasnou zahradou. Je tvořena dvěma křídly, která jsou propojena prostornými a světlými chodbami s bohatou květinovou výzdobou. Žáci mají k dispozici školní jídelnu, která se nachází přímo v budově školy. Vyučování probíhá v českém jazyce.

Ve škole jsou kromě kmenových učeben odborné učebny biologie, cizích jazyků, dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie, IVT, výtvarné výchovy, zeměpisu. Odborné a jazykové učebny jsou vybaveny počítači a dataprojektory, učebnu výtvarné výchovy doplňuje keramická dílna s hrnčířským kruhem a keramickou pecí. Tělovýchovný areál tvoří sportovní hala, tělocvična  a venkovní hřiště. Škola má dvě učebny IVT s celkem 32 žákovskými stanicemi. Žáci mohou dále využívat dvě stanice v knihovně se studovnou. Celý prostor školy je pokryt WiFi sítí  a poskytuje tak žákům i učitelům možnost bezdrátového připojení v celé škole. Žákům je k dispozici studovna s knihovnou.

Každý žák má k dispozici uzamykatelnou šatnovou skříňku k ukládání osobních věcí. Všichni učitelé mohou využívat odborné kabinety s vyhovující výpočetní technikou. Škola úzce spolupracuje s externími specialisty v oblasti protidrogové prevence, s pedagogicko-psychologickou poradnou, s kulturními institucemi ve městě a blízkém okolí.