Historie gymnázia na Mělníku

Mgr. Marie Lukášová (profesorka GJP)

V červnu 2010 jsme oslavili 100. výročí založení naší školy. K tomuto výročí byla ve vestibulu gymnázia otevřena celoroční výstavka. 

Již od 70. let 19. století usilovalo město Mělník o vlastní střední školu, která by poskytovala všeobecné vzdělání. Jeho snahy však byly dlouho marné. Teprve r. 1910 dosáhl tehdejší mělnický starosta, JUDr. František Valina, zřízení komunálního (tedy obecního) reálného gymnázia na Mělníce. 
Školní rok byl slavnostně zahájen 12. 9. 1910 bohoslužbami, vlastní vyučování začalo o dva dny později, 14. 9. 1910. Do prvního ročníku (primy) bylo přijato 48 chlapců a 11 privatistek. Ty směly být pouze pasivně přítomny vyučování, ale nemohly být během něho zkoušeny ani na cokoli dotazovány. Musely skládat zvláštní zkoušky. Tento stav, diskriminující dívky, byl odstraněn až po vzniku republiky. Zhruba ve stejné době, od r. 1919, byl status gymnázia změněn z komunálního na státní
Vedením gymnázia byl od jeho vzniku pověřen PhDr. Viktor Nejdl. Ten působil ve své funkci až do prosince 1933. Jeho je možno označit za opravdového zakladatele školy : sháněl a neustále doplňoval rozsáhlé sbírky přírodnin, postupně vybudoval bohatou školní knihovnu, téměř o každých prázdninách nechával přestavovat a vylepšovat budovu školy apod. Proto má gymnázium ještě dnes ve svých sbírkách např. exemplář ptakopyska nebo 1. vydání Ohlasů písní ruských (1829) od F. L. Čelakovského s vlastnoručním věnováním autora. . Je zcela typické, že Viktor Nejdl zemřel krátce po svém odchodu do penze – ztratil smysl života.
Po něm byla do funkce ředitele jmenována další významná osobnost Mělnicka, Josef Stáhlík. Ten působil na škole od r. 1911, takže se prakticky od samého začátku rovněž podílel na budování gymnázia. Po svém jmenování do ředitelské funkce úspěšně pokračoval v činnosti započaté předchozím ředitelem, ale význam Josefa Stáhlíka překračuje rámec školy. Působil i v mnoha dalších oborech a institucích, např. byl významným překladatelem z latiny (Catullus), pracoval v archivu, v ochotnickém divadelním spolku Vojan, vyvíjel rozsáhlou přednáškovou činnost atd. V čele gymnázia stál od 1. 1. 1934 s přestávkou za 2. světové války až do února 1948. Po nástupu komunistické moci byl zbaven místa. 
V dalších letech se v řízení školy rychle střídali zastupující správcové i ředitelé a také náplň vyučování se měnila. Školství se muselo přizpůsobit sovětskému vzoru, a tak byla r. 1953 výnosem Ministerstva školství a osvěty zrušena všechna gymnázia. Škola se změnila na jedenáctiletku, od r. 1961 na střední všeobecně vzdělávací školu ( SVVŠ). Se sbírkami i s knihovnou se v tomto období zacházelo velmi neurvalým způsobem a řada exponátů i knih je od té doby nenávratně ztracena. Na SVVŠ maturoval r. 1966 nejslavnější žák školy, Jan Palach
Čtyřleté gymnázium bylo v Mělníku obnoveno od září 1968. V následujícím roce žádal tehdejší ředitel Bohuslav Venhoda, aby se škola mohla jmenovat po Janu Palachovi. Nastupující normalizace to ovšem neumožnila, ředitel Venhoda byl vyhozen z funkce a za trest musel denně dojíždět do Mnichova Hradiště.
V 70. a 80. letech se v souladu s tehdejším trendem ve školství několikrát změnily osnovy i náplň vyučování. Větve humanitní a přírodovědné byly nahrazeny tzv. bloky : základy technické chemie, základy zemědělské výroby, základy ekonomiky a organizace, základy strojírenství. Byla (opět) zrušena latina a estetická výchova hudební i výtvarná.
Teprve po pádu totalitního režimu se škola vrátila ke všeobecně vzdělávacímu zaměření. Rozsáhlá nabídka volitelných předmětů už od 2. ročníku umožňuje navíc každému studentovi, aby si je vybíral podle svého zájmu i podle schopností. Od r. 1990 bylo vedle čtyřletého obnoveno i víceleté gymnázium, jehož studenti zatím maturují v septimě, od r. 2004 v oktávě. Rovněž od r. 1990 nese škola název Gymnázium Jana Palacha (GJP) podle svého nejznámějšího absolventa. Zvláštní kapitolu je třeba věnovat školní budově. Při svém vzniku r. 1910 získalo gymnázium na krátký čas útulek v 1. patře Tyršova domu, zatímco bylo urychleně upravováno levé přízemí dvou sousedních spořitelních domů. Zde se začalo učit od listopadu 1910. Jak se gymnázium rozrůstalo, bylo nutné provádět další a další adaptace stávající budovy. R. 1936 mělo gymnázium 11 tříd a už tehdy si ředitel Stáhlík stěžoval na nedostatek místa. Tento neutěšený stav trval ještě dalších 60 let. Učilo se ve všech možných laboratořích, některé učebny byly rozpůleny, aby vznikly prostory pro půlené třídy, škole chybělo sociální zázemí i tělocvična. V době před stěhováním mělo gymnázium 13 tříd.
Konečně 2. 9. 1996 byla otevřena nová školní budova v ulici Pod Vrchem, a tak po 86 letech v provizorním umístění získalo gymnázium důstojný stánek. Od té doby se počet tříd každoročně zvětšuje, k 12. 9. 2000 má gymnázium 19 tříd a 520 žáků. Od r. 1996 je řízením školy pověřen Miroslav Klouček, jeho zástupcem je Milan Schweigstill. 
Škola má konečně dostatek místa pro kmenové i odborné učebny. Už dva roky je napojena na internet. Z odborných učeben jmenujme alespoň audiovizuální posluchárnu asi pro 100 účastníků, v níž se občas konají i akce pro veřejnost, dvě počítačové učebny, šest jazykových učeben se standardním vybavením (mj. zapojené video a televizor), tělocvičnu, gymnastický sál zbudovaný z protiatomového krytu (stavba školy byla započata r. 1986) a mnoho dalších. Hojně využívaná je dobře vybavená školní knihovna se studovnou. Nad školou je hřiště s tartanovým povrchem, dále je v budově posilovna, kuchyně a jídelna, kde se výborně vaří, i bufet. Studenti mají k dispozici čtyři stoly na stolní tenis a od jara do podzimu dva streetballové koše před vchodem. V případě příznivého počasí jsou otevřeny boční dveře a studenti využívají travnatých ploch pro odpočinek. Obě počítačové učebny i tělocvična jsou denně otevřeny až do pozdního odpoledne, tělocvična slouží ve večerních hodinách i veřejnosti. Studenti vydávají dva školní časopisy : klasický a internetový. Od školního roku 1996/1997 bylo také obnoveno vydávání výroční zprávy gymnázia pod názvem Almanach GJP, od loňského roku i na internetu.
Od r. 1990 gymnázium navázalo několik kontaktů se zahraničními školami : pro studenty nižšího gymnázia se pravidelně organizují výměnné zájezdy do Lommy v jižním Švédsku, aby se pocvičili v angličtině, studenti vyššího gymnázia, kteří studují příslušný jazyk, jezdí na výměnné pobyty do Oranienburgu (SRN) a do Valenciennes (Francie). Žáci jsou ve všech případech ubytováni v rodinách, a proto jsou tyto exkurze nesmírně motivující. Samozřejmostí jsou ovšem i jiné zájezdy různého zaměření, ať už po České republice nebo do zahraničí, exkurze do divadel, lyžařské kurzy, pro nižší ročníky škola v přírodě apod. 
Úspěšnost v přijímání na vysoké školy je u mělnického gymnázia 75 – 80 %, vyšší je pravidelně ve třídách víceletého gymnázia. 
Současný pedagogický sbor se snaží nejen předat studentům co nejvíc ze svých vědomostí, aby se co nejlépe uplatnili jak na vysoké škole, tak i později v praxi, ale snaží se z nich vychovat pokud možno slušné lidi. Také si přeje, aby se studentům na škole líbilo. Myslím, že pan ředitel Nejdl by měl radost.

Tento rozsáhlý článek byl s předstihem rozeslán všem mělnickým periodikům (Mělnický deník, týdeník Mělnicko, Mělnická radnice a MF DNES – střední Čechy), aby ho pokud možno zveřejnila k výročí založení gymnázia (tj. ke 12. 9.). V průvodním dopise bylo výslovně uvedeno, že se jedná o delší text, a proto ho redakce může zkrátit, upravit nebo otiskovat na pokračování. 
Pouze Mělnický deník uveřejnil 11. 9. tento článek, a to v plném rozsahu. Ve stejném týdnu navštívili zástupci redakce budovu gymnázia a otiskli ještě fotografii z výstavky k 90. výročí založení školy. Týdeník Mělnicko i MF DNES ponechaly bohužel jubileum mělnického gymnázia bez povšimnutí….
Ve výroční den založení školy (12. 9. 2000) se konala pietní slavnost na městském hřbitově v Pražské ulici. Představitelé školy položili květiny na hrob zakládajícího ředitele PHDr. Viktora Nejdla. K asi 60 studentům, kteří se slavnosti zúčastnili, promluvili ředitel školy, Mgr. Miroslav Klouček, a jeho zástupce, Mgr.Milan Schweigstill. 
Na jaře roku 2009 byli představitelé školy upozorněni, že hrob Viktora Nejdla, prvního ředitele zdejšího gymnázia, je v žalostném stavu. Hrob i zeď, u které se nachází, byly velmi zchátralé. Škola ovšem nemá prostředky na jejich opravu. Proto se gymnázium obrátilo nejprve na vedení Střední průmyslové školy stavební v Mělníku, jestli by její studenti nemohli opravit zeď v rámci své praxe. Paní ředitelka, ing. Libuše Boháčková, vyšla gymnáziu velmi ochotně vstříc a studenti průmyslovky skutečně ještě v červnu zeď opravili. Hrob byl ovšem zarostlý trávou, nápis na mramorové desce už se téměř nedal přečíst a kromě toho na hrobě vázl dluh asi 7000 Kč. Proto gymnázium poprosilo o pomoc Městský úřad. Paní starostka, Mgr. Zuzana Lišková, se osobně zasloužila o to, že k 90. výročí založení školy byl hrob předán do péče Technických služeb města a důstojně upraven. Gymnázium ještě jednou touto cestou děkuje Městskému úřadu i Střední průmyslové škole stavební za jejich pomoc a lidský přístup.