Nainstalujte si prosím Flash Player

Nainstalujte si prosím Flash PlayerGymnázium Jana Palacha, Mělník - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Vše o přijímacích zkouškách

PhDr. Ilona Němcová, ředitelka školy


Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky

Informaci o datu konání zkoušky obdržel každý uchazeč na pozvánce. Evidenční číslo přihlášky, které je uvedeno na pozvánce, budou uchazeči zapisovat do záznamového archu. Pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky zkoušek.

Do školy se uchazeči dostaví minimálně 20 minut před zahájením zkoušky. Přípustné jsou pouze ty pomůcky uvedené na pozvánce (psací potřeby a rýsovací pomůcky). Psací potřeby – jsou povoleny pouze propisky, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelné, nesmí psát slabě nebo přerušovaně.

Ve školním roce 2017/18 bude přijato s nejvyšším počtem získaných bodů (maximálně lze získat 110 bodů – 50 bodů za zkoušku z českého jazyka, 50 bodů za zkoušku z matematiky a 10 bodů za výsledky ze ZŠ):

60 uchazečů, tj. dvě třídy čtyřletého studia (79-41-K/41 Gymnázium),

30 uchazečů, tj. jedna třída osmiletého studia (79-41-K/81 Gymnázium).

Záznamové archy se budou elektronicky posílat k centrálnímu vyhodnocení. Výsledky (vždy to budou lepší výsledky z jednotných testů) dostane škola 28. dubna. V souladu s §36 a §38 správního řádu má účastník právo nahlížet do spisu a zároveň se vyjádřit k podkladům, na základě kterých bude vydáno rozhodnutí. Toto může učinit v pátek 28. 4. 2017 v době od 13 do 16 hodin.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitelka jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů (na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě v budově školy) nejpozději do 2. 5. 2017 do 19 hodin. Na základě zveřejněných výsledků si může zákonný zástupce ve středu 3. 5. 2017 v době od 8 do 17 hodin, ve čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8 do 17 hodin v kanceláři školy vyzvednout s občanským průkazem osobně rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude pak nevyzvednuté rozhodnutí o nepřijetí odesláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, lze si je vyzvednout v úředních hodinách v kanceláři školy (úterý ,čtvrtek 8 – 10, 13 – 15).

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí, případně od osobního převzetí.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy v kanceláři školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, do níž byl přijat na základě odvolání.

Uchazeč, který se pro vážné důvody k řádnému termínu zkoušky nedostavil (stejný termín zkoušky na jiné škole není důvodem) a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, koná zkoušku v náhradním termínu.